Aktuality

2017
Je dokončen další stupeň projektové dokumentace pro vodní dílo Nové Heřminovy

Je dokončen další stupeň projektové dokumentace pro vodní dílo Nové Heřminovy

15.11.2017

Informace o dokončení dalšího stupně projektové dokumentace pro vodní dílo Nové Heřminovy byla jednou z hlavních zpráv na dalším setkání vodohospodářů s občany Nových Heřminov, které se uskutečnilo v úterý 14. listopadu 2017 přímo v obci. Jedná se o dokumentaci pro územní řízení tzv. DUR, kterou akciová společnost AQUATIS zpracovávala dva roky a to od 09/2015 do 10/2017 s náklady ve výši cca 50 mil. Kč. Dokumentace obsahuje provedení geologických průzkumů, statické výpočty, výzkumné práce, které obsahují studie, modely či strukturální analýzy. Součástí vlastní dokumentace jsou také podklady pro dokončení majetkoprávního vypořádání a stanoviska vlastníků a správců technické infrastruktury.

Více informací zde
Mezinárodní protipovodňové cvičení v Moravskoslezském kraji

Mezinárodní protipovodňové cvičení v Moravskoslezském kraji

06.11.2017

„Ve dnech 24. až 26. října 2017 byla převážná část imaginárního státu Moduslistán (geograficky odpovídající České republice), zasažena sérií bouřek a intenzivních srážek, které způsobily plošné povodně a sesuvy půdy. Nejvíce zasaženou oblastí je východní část Modulistánu, region Chachárie (odpovídající Moravskoslezskému kraji), ležící u hranic s Polskem a Slovenskem. Povodněmi je postiženo cca 65 000 obyvatel z 1 mil. populace regionu Chachárie. Je potvrzeno 10 mrtvých a více než 500 zraněných, více 3 500 obyvatel muselo opustit své domovy. Prvotní odhady odhadují škody na více než 20% infrastruktury Chachárie. Komunikace jsou z části průjezdné, velmi často je průjezdnost omezena spadlými stromy, které se nedaří včas odstraňovat. GSM síť je funkční pouze částečně. Záchranné složky Modulistánu včetně Chachárie jsou nasazeny k řešení následků povodní, jejich kapacita je vzhledem k rozsahu mimořádné události nedostatečná. Vláda Modulistánu požádala mezinárodní společenství o mezinárodní humanitární pomoc jak materiální, tak vysláním modulů Evropské unie.“ Takto vypadá scénář mezinárodního cvičení CZECH MODEX 2017, které začalo ve čtvrtek 2.11.2017 na území v Moravskoslezském kraje.

Více informací zde
Velká oprava jezu Lhotka na Odře se zdárně blíží ke konci

Velká oprava jezu Lhotka na Odře se zdárně blíží ke konci

11.10.2017

Na jezu Lhotka na řece Odře probíhá od dubna tohoto roku velká oprava. Její hlavní částí je výměna dvou původních jezových klapek ze šedesátých let minulého století. Jde o mohutné hradící ocelové konstrukce, z nichž každá váží 13 tun, je široká 20,3 m a vysoká cca 2,5 m. Po 50 letech provozu již byly zeslabeny a musely být nahrazeny novými. Náklady na opravu dosahují 12 mil. Kč, práce budou ukončeny v listopadu tohoto roku.

Více informací zde
Obec Nové Heřminovy žádá vodohospodáře, aby začali připravovat protipovodňovou ochranu jejich obce. Svým postojem však neumožňuje vybudovat protipovodňovou ochranu ostatním. 

Obec Nové Heřminovy žádá vodohospodáře, aby začali připravovat protipovodňovou ochranu jejich obce. Svým postojem však neumožňuje vybudovat protipovodňovou ochranu ostatním. 

09.10.2017

Přehradu na horním toku řeky Opavy dle odborníků nelze postavit na jiném místě, než v lokalitě Nových Heřminov. Přesto ji obec Nové Heřminovy odmítá a prosazuje nevhodný, zastaralý a nesolidární návrh ochrany před povodní založený na tom, ať se každý stará, jak umí. Obec Nové Heřminovy nyní dokonce požaduje, aby Povodí Odry začalo připravovat povodňovou ochranu jen pro jejich obec.

Více informací zde
Při výstavbě suché nádrže Loděnice bylo objeveno pravěké sídliště a pohřebiště 

Při výstavbě suché nádrže Loděnice bylo objeveno pravěké sídliště a pohřebiště 

05.10.2017

V rámci výstavby suché nádrže Loděnice, jež patří do souboru protipovodňových opatření na horní Opavě, je realizován záchranný archeologický výzkum, který prozatím odhalil sídliště a pohřebiště z konce eneolitu až počátku doby bronzové. Zda se jedná o nález starý cca 4 tisíc let, bude upřesněno po laboratorním zpracování nálezů a antropologickém vyhodnocení koster koncem roku 2018. Výzkumné práce provádí Archeologický ústav AV ČR Brno od srpna letošního roku.

Více informací zde
Fyzikální modely objektů přehradní nádrže Nové Heřminovy potvrdily její bezpečnost a spolehlivost

Fyzikální modely objektů přehradní nádrže Nové Heřminovy potvrdily její bezpečnost a spolehlivost

20.09.2017

Pro návrh nově připravovaného vodního díla Nové Heřminovy byly využity také fyzikální hydraulické modely, které jsou postupně připravovány již několik let. Na těchto modelech se prováděly zkoušky například z důvodu ověření převedení 10000-leté povodně. Modelování vedlo k upřesnění projekčního návrhu a potvrzení bezpečnosti hráze a spolehlivé funkce jednotlivých objektů vodního díla.

Více informací zde
Vláda ČR schválila další krok

Vláda ČR schválila další krok

07.08.2017

Potvrzením pokračujícího procesu přípravy výstavby přehrady v Nových Heřminovech je nové vládní usnesení č. 529 z 24. července 2017, ve kterém Vláda ČR schválila použití finančních prostředků státního rozpočtu ve výši 50 mil. Kč pro státní podnik Povodí Odry. Peníze jsou určeny na majetkoprávní vypořádání v období 2018 až 2019 nemovitých věcí dotčených realizací přeložky silnice I/45 Nové Heřminovy – Zátor I. etapa. Ocenění majetku bude opět vycházet ze zásad vládního usnesení z roku 2008, které stanovilo výkupní ceny pro samotnou přehradu a související protipovodňová opatření.

Více informací zde
Nad Karlovicemi se staví suchá nádrž Jelení

Nad Karlovicemi se staví suchá nádrž Jelení

20.07.2017

V březnu letošního roku byla zahájena výstavba největší suché nádrže se sypanou hrází v Moravskoslezském kraji. Výška hráze bude v nejvyšším místě dosahovat až 16 m. Stavební práce začaly přípravou terénu staveniště. Nyní je stavba v plném proudu. V těchto dnech tam probíhá primárně betonáž sdruženého vypouštěcího objektu, výkop zavazovacího ozubu v levé části hráze včetně ručního dočištění na sklaní podloží. Stavební práce by měly být ukončeny na podzim v roce 2018 s předpokládanými náklady ve výši 150 mil. Kč, které budou hrazeny v rámci dotačního programu MZe "Prevence před povodněmi III".

Více informací zde
Dvacet let po největší přírodní katastrofě 20. století ve střední Evropě

Dvacet let po největší přírodní katastrofě 20. století ve střední Evropě

26.06.2017

Morava a Slezsko se na začátku července 1997 (srážky začaly 4. 7.) staly dějištěm jedné z největších přírodních katastrof 20. století ve střední Evropě. Enormní deště způsobily vzestupy hladin a průtoků na všech tocích v povodí Odry. Obvyklé třídenní období vydatných srážek se vlivem souběhu okolností prodloužilo o další dva dny. Na většině toků byly dosaženy dosud nepozorované a nezaznamenané průtokové hodnoty. Povodně si vyžádaly 20 obětí na lidských životech. Bylo zničeno přes 300 domů a kolem 5 500 jich bylo poškozeno. Zdevastováno bylo téměř 500 kilometrů silnic a místních komunikací a také zhruba 100 kilometrů železnic. Škody v povodí Odry dosáhly částky 20 mld. korun. Celkově bylo povodní zasaženo 202 obcí.

Více informací zde
Ministr zemědělství diskutoval s občany Nových Heřminov

Ministr zemědělství diskutoval s občany Nových Heřminov

09.06.2017

V pátek 9. 6. 2017 přijel občanům Nových Heřminov vysvětlit nutnost výstavby plánované přehrady Nové Heřminovy také ministr zemědělství Marian Jurečka. Současně všechny ujistil o maximální snaze státu pomoct obci v jejím dalším rozvoji a prosperitě. 

Více informací zde
Způsob přípravy, projektování i plánovaný rozvoj kolem přehrady Nové Heřminovy je zcela odlišný od Slezské Harty

Způsob přípravy, projektování i plánovaný rozvoj kolem přehrady Nové Heřminovy je zcela odlišný od Slezské Harty

23.05.2017

Od výstavby poslední a nejmladší přehrady v České republice Slezské Harty uplyne letos 20 let. Způsob přípravy, projektování i plánovaného rozvoje kolem navržené přehrady Nové Heřminovy je zcela odlišný. Odlišnosti jsou nejen v účelu, velikosti a hlavně způsobu realizace, ekologie a finanční podpory rozvoje kolem přehrady.

Více informací zde
Přehrada Nové Heřminovy bude mít nové ekologické prvky

Přehrada Nové Heřminovy bude mít nové ekologické prvky

20.05.2017

Protipovodňová opatření na horní Opavě, která zahrnují výstavbu vodního díla Nové Heřminovy budou fungovat společně jako celek a obsahují jednak technická opatření a také přírodě blízké úpravy pro zlepšení ekologické kvality stavu vodních toků. Celkové náklady na realizaci ekologických opatření na řece Opavě jsou ve výši 1,9 miliardy Kč. Přehrada Nové Heřminovy bude obsahovat samostatné ekologické prvky, které do současnosti v České republice nebyly realizovány. Jedná se o migrační propustnost pro živočichy, umožnění přirozeného transportu sedimentů a nová říční delta.

Více informací zde
Odtěžování nánosů z přehrady Olešná bylo ukončeno

Odtěžování nánosů z přehrady Olešná bylo ukončeno

17.05.2017

Těžba sedimentů z vodního díla Olešná byla ukončena podle plánu 30. dubna 2017. Celkem bylo odtěženo a odvezeno 195 tisíc m3 sedimentů s náklady ve výši 49,5 mil. Kč. Poté probíhala likvidace a odvoz vnitrostaveništních komunikací. Napouštění začalo 10.května, kdy délka naplnění přehrady bude záležet na klimatických podmínkách. Předpokládáme, že se na maximální zaplnění nádrže v průběhu letošní rekreační sezony nedostaneme.

Více informací zde
Letošní jarní povodeň opět upozornila na nebezpečí velké vody

Letošní jarní povodeň opět upozornila na nebezpečí velké vody

16.05.2017

Po několika letech se v povodí Odry vyskytla od 27. dubna do 1. května opět povodňová situace. Zvýšené hladiny toků postihly celé povodí. Průtoky dosáhly úrovně jedno až dvouletých vod, mimořádně tzv. pětileté povodně. I. stupně povodňové aktivity bylo dosaženo na více než 25 místech, II. SPA bylo dosaženo na 6 místech, III. SPA na dvou místech – na Polančici v Polance a na Opavě v Držkovicích. K zaplavení některých nemovitostí došlo pouze v Petrovicích u Karviné na řece Petrůvce. Vodohospodáři evidují na patnácti místech na majetku státního podniku škody v celkové výši do 10 mil. Kč.

Více informací zde
Informace o stavu a prognóza průtoků v povodí Odry

Informace o stavu a prognóza průtoků v povodí Odry

27.04.2017

Na základě doposud spadlých srážek a další předpokládané srážkové činnosti podle prognózy ČHMÚ, na základě údajů z matematického modelu ALADIN ze dne 27. 4. 2017 z 6. hodiny ranní
a střednědobé prognózy ECMWF byla vytvořena tato informace o stavu v povodí a prognóze průtoků v povodí Odry.

Během včerejšího dne byly zaznamenány 24 hodinové úhrny srážek v rozsahu od 20 do 30 mm v povodí řeky Opavy a okrajových přítoků Odry gravitujících do Polska (Bělá, Vidnávka a Osoblaha), v povodí horní Odry, Ostravice a Olše byly zaznamenány 24 hodinové úhrny srážek v rozsahu od 10 do 25 mm. 

Více informací zde
Informace o stavu a prognóza průtoků v povodí Odry

Informace o stavu a prognóza průtoků v povodí Odry

26.04.2017

Na základě doposud spadlých srážek a další předpokládané srážkové činnosti podle prognózy ČHMÚ, na základě údajů z matematického modelu ALADIN ze dne 26. 4. 2017 z 6. hodiny ranní a střednědobé prognózy ECMWF byla vytvořena tato informace o stavu v povodí a prognóze průtoků v povodí Odry.

Více informací zde
Povodí Odry opět besedovalo s dětmi v Českém Těšíně

Povodí Odry opět besedovalo s dětmi v Českém Těšíně

25.04.2017

Dne 25.4.2017 se uskutečnilo druhé setkání pracovníků státního podniku Povodí Odry s žáky 1.stupně Základní školy Kontešinec v Českém Těšíně. VHP Český Těšín přistavil dětem na ukázku techniku, kterou udržuje travní a břehové porosty, a odbor VHKI připravil prezentaci o povodních. 

Více informací zde
Stavební práce na nejvyšší sypané hrázi suché nádrže v Moravskoslezském kraji začínají

Stavební práce na nejvyšší sypané hrázi suché nádrže v Moravskoslezském kraji začínají

24.04.2017

Výstavba nejvyšší sypané hráze suché nádrže Jelení, která je součástí protipovodňových opatření realizovaných na horní Opavě a zajistí ochranu proti povodním v obci Karlovice a přispívá k ochraně Široké Nivy a Nových Heřminov se dostala do další fáze. Finanční náklady na až 16 m vysokou hráz, která bude zaplacena z dotace MZe „Prevence před povodněmi III, se předpokládají ve výši 150 mil. Kč. Stavební práce by měly být ukončeny na podzim roku 2018.

Více informací zde
Rozsáhlá rekonstrukce přehrady Šance pokračuje

Rozsáhlá rekonstrukce přehrady Šance pokračuje

20.04.2017

Převedení extrémních povodní to je důvod rozsáhle rekonstrukce vodního díla Šance na řece Ostravici, která byla zahájena v září 2015 s ukončením v červenci 2018. Celkové náklady na rekonstrukční práce se předpokládají ve výši 438,5 miliónů korun.

Více informací zde
Pro výběr nejvhodnější varianty protipovodňové ochrany na horní Opavě bylo zpracováno kolem stovky studií

Pro výběr nejvhodnější varianty protipovodňové ochrany na horní Opavě bylo zpracováno kolem stovky studií

12.04.2017

Vláda na jaře roku 2008 rozhodla na základě odborných posudků o realizaci menší, nikoliv větší nádrže Nové Heřminovy. Důvodem bylo hlavně zachování stejnojmenné obce, a to i přesto, že varianta s větší nádrží umožňovala vyšší ochranu před povodněmi, suchem a byla levnější. Schválené řešení je komplexním protipovodňovým systémem jak s opatřeními technickými tak s opatřeními přírodního charakteru.  Vládní návrh nejen, že zachoval obec Nové Heřminovy a nabídl ji kompenzace za zásah do jejího území, ale také podporuje její další rozvoj. Obec Nové Heřminovy nadále odmítá údolní nádrž s tím, že postačí pouze rozšířená koryta řek a omezit prostor pro vodu v Krnově a dalších sídlech pouze zdmi a valy. Podle obce prý nebyla vyhodnocena správně studie Ing.Čermáka a Ing. Králové CSc., která toto řešení navrhovala.

Více informací zde
Získejte slevu na rozbor vody

Získejte slevu na rozbor vody

14.03.2017

V rámci oslav Světového dne vody, který připadá na 22. března, připravil státní podnik Povodí Odry kromě dne otevřených dveří na vodních dílech také dárek ve formě 35% slevy na 1 rozbor vody ze studny, bazénu nebo domovní ČOV, určený pro nekomerční účely.

Více informací zde
2016
2015
2014
2013
2012