Aktualita - Pro výběr nejvhodnější varianty protipovodňové ochrany na horní Opavě bylo zpracováno kolem stovky studií

Pro výběr nejvhodnější varianty protipovodňové ochrany na horní Opavě bylo zpracováno kolem stovky studií

Vláda na jaře roku 2008 rozhodla na základě odborných posudků o realizaci menší, nikoliv větší nádrže Nové Heřminovy. Důvodem bylo hlavně zachování stejnojmenné obce, a to i přesto, že varianta s větší nádrží umožňovala vyšší ochranu před povodněmi, suchem a byla levnější. Schválené řešení je komplexním protipovodňovým systémem jak s opatřeními technickými tak s opatřeními přírodního charakteru.  Vládní návrh nejen, že zachoval obec Nové Heřminovy a nabídl ji kompenzace za zásah do jejího území, ale také podporuje její další rozvoj. Obec Nové Heřminovy nadále odmítá údolní nádrž s tím, že postačí pouze rozšířená koryta řek a omezit prostor pro vodu v Krnově a dalších sídlech pouze zdmi a valy. Podle obce prý nebyla vyhodnocena správně studie Ing.Čermáka a Ing. Králové CSc., která toto řešení navrhovala.

Pro výběr nejvhodnější varianty protipovodňové ochrany na horní Opavě bylo zpracováno kolem stovky studií. „Studie Ing. Čermáka a Ing. Králové CSc. byla při rozhodování vlády vzata v potaz, dokonce jako jeden z klíčových podkladů, byla odborně a nezávisle posouzena včetně její kvality a rozhodně se nedá hovořit o nějakém podvedení vlády, jak prezentuje obec. Na jejím základě byla definována jedna z variant, která pak byla posouzena a vyhodnocena jako předposlední z celkových sedmi. Autoři konstatují, že její řešení „…způsobuje…nepřijatelné urychlení odtoku…“ a považují ho z tohoto důvodu z hlediska vodohospodářského za koncepčně nepřijatelné. Zmiňují také, že „…hydraulické jevy jsou studovány na kvalitativně nižší úrovni“. Studie je prostě problematická po odborné stránce, neřeší území jako celek a pomíjí hraniční úsek řeky i město Opavu, navrhuje úpravy, které zrychlují odtok vody“, konstatoval technický ředitel státního podniku Povodí Odry Petr Březina a dodal: „Oproti nádrži neřeší problematiku sucha a možných klimatických změn, kdy bude každá zadržená voda dobrá.“

„Všechny tyto informace již byly obci opakovaně sděleny, buď na přímých jednáních anebo při otevřených diskuzích také za přítomnosti jednoho z autorů studie. Obcí prezentované odmítavé stanovisko vůči přehradě tedy stojí na velice diskutabilním argumentu o nesprávném vyhodnocení jedné z přibližně sta provedených studií. Obec se také staví proti nádrži v době, kdy jsou již výkupy nemovitostí v zátopě prakticky ukončeny, a probíhá odstraňování budov. Je pak otázkou, koho se obec svým postojem zastává,“ doplnil generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Pagáč.

 

 

 

Na výkupy pozemků, projekční, přípravné a průzkumné práce bylo od roku 2008 využito cca 700 mil. Kč. Ke čtvrtině roku 2017 je dokončeno či v realizaci 5 staveb tohoto komplexu za cca 350 mil. Kč. Obci jsou nabízeny kompenzace, které překračují zásah, který pro ni přehrada představuje.

 

Odmítání přehrady obcí Nové Heřminovy není solidární k ostatním povodněmi ohroženým obyvatelům opavského údolí.

Proč obec Nové Heřminovy dále blokuje přípravu opatření ke snížení povodňového rizika na řece Opavě?