Lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)
lesák rumělkový Brouk s rudými krovkami až 11 mm dlouhý. Žije pod kůrou ztrouchnivělých zejména listnatých stromů (buk, osika, topoly, duby). Vyžaduje zastínění, vlhkost a dostatek padlých stromů v souvislých porostech.

Předmětem ochrany je v lokalitách:

Meandry dolní Odry – Odra na státních hranicích s Polskem

Beskydy – Chráněná krajinná oblast

Základní podklady:

 

Jiří Čihař a kol. „Příroda v České a Slovenské republice“ (ACADEMIA Praha, 2002, 4v.)

S. Lusk, V. Baruš, J. Vostradovský „Ryby v našich vodách“ (ČSAV Praha, 1983)

V. Baruš, O. Oliva a kol. „ Mihulovci a ryby“ (ACADEMIA Praha, 1995)

RNDr Bohumír Lojkásek CSc. „Ichtyologická charakteristika hlavních toků říční sítě Povodí Odry a posouzení migrační prostupnosti spádových objektů na vodních tocích ve správě Povodí Odry s.p. (Ostrava, 2004)

L.Úradníček, P. Maděra a kol. „Dřeviny České republiky“ (Matice lesnická Písek, 2001)

www.natura 2000.cz