Mihule potoční (Lampetra planeri)
mihule potoční Je kruhoústý živočich tělem připomínající malého úhoře, modrošedého nebo zelenavého zbarvení. V dospělosti dorůstá v našich podmínkách délky 17 cm, v larválním stadiu 18 cm. Žije v potocích a říčkách pstruhového a lipanového pásma. Vyžaduje místa s pomalým proudem, zátočiny, kde nedochází k většímu pohybu. Larvy žijí zahrabány v písčitých nánosech tišin, jsou slepé a živí se řasami a rostlinnými zbytky. Během dne jsou larvy zahrabány v podkladu, aktivní jsou v noci. Ve čtvrtém až pátém roce života probíhá jejich přeměna v dospělce. V dospělosti mihule potoční nepodnikají, jako příbuzné druhy, migrace do větších řek nebo do moře. Dospělí jedinci nepřijímají potravu. Mihule se rozmnožují jedenkrát za život. Tření probíhá od poloviny května do poloviny června. Samice si na štěrkovitém dně vyhlubují třecí jamky odstraňováním větších kamenů. Po vytření mihule hromadně hynou.
Rozšíření mihulí je uváděno zejména v povodích Labe a Odry. V povodí Odry byla posledními průzkumy prokázána řada nalezišť na Olši nad Třincem, na horní Opavě nad Krnovem, a v některých náhonech horní Odry a Ostravice. Ohrožujícími faktory jsou znečištění vody, zahlubování koryt a odstraňování jemných písčitých naplavenin. Mihule je v České  republice kriticky ohroženým druhem v povodí Odry však není vyhynutím ohrožena (Lojkásek).

Předmětem ochrany je v lokalitě:

Olše – Olše v úseku od Vendryně u Třince po obec Bukovec (Lojkásek  ř. km 50,2-72,0)

Moravice - v úseku nad vzdutím Slezské Harty po profil cca 300 m pod mostem v Dolní Moravici (Lojkásek  ř. km 68,780 - 86,340)

Základní podklady:

 

Jiří Čihař a kol. „Příroda v České a Slovenské republice“ (ACADEMIA Praha, 2002, 4v.)

S. Lusk, V. Baruš, J. Vostradovský „Ryby v našich vodách“ (ČSAV Praha, 1983)

V. Baruš, O. Oliva a kol. „ Mihulovci a ryby“ (ACADEMIA Praha, 1995)

RNDr Bohumír Lojkásek CSc. „Ichtyologická charakteristika hlavních toků říční sítě Povodí Odry a posouzení migrační prostupnosti spádových objektů na vodních tocích ve správě Povodí Odry s.p. (Ostrava, 2004)

L.Úradníček, P. Maděra a kol. „Dřeviny České republiky“ (Matice lesnická Písek, 2001)

www.natura 2000.cz