Čolek velký (Triturus cristatus)
čolek velký Čolka velkého nalezneme v tůních, rybnících, zatopených lomech a pískovnách, příkopech, závlahových kanálech apod. ve výškách 200-600 m nad mořem. Na jaře, v rozmnožovací fázi života, žije přibližně 3 až 4 měsíce ve vodě, v létě pak dospělí jedinci vodu opouštějí a žijí na souši ve vlhku pod kameny a padlými kmeny v mechu a v zemních úkrytech. Živí se planktonem a dorůstají délky 10-14 cm. Samci mají na hřbetě mohutný hřeben. Čolek je ohrožen zánikem biotopů v důsledku změn vodního režimu melioracemi odvodňováním, úpravami drobných toků a chemizací v zemědělství. Škodí mu intenzivní obhospodařování rybníků, vysoké rybí obsádky a zarybňování jezer po těžbě neboť dravé druhy ryb čolky požírají a ty, které se živí planktonem jsou mu potravním konkurentem.
Za oblast hojnějšího výskytu je udáváno Podkrušnohoří, Ostravsko a Kladensko (důlní vlivy), místy se vyskytuje v jižních Čechách, na střední Moravě a v okolí Plzně.

Předmětem ochrany je v lokalitách:

Poodří – Chráněná krajinná oblast

Heřmanický rybník – mokřady v okolí rybníků a potoka Orlovská Stružka

Mokřad u rondelu – mokřad na soutoku potoka Sušanka  s řekou Lučinou v Havířově

Žermanický lom – zatopený lom pod přehradou Žermanice (vyhlášená přírodní památka)

Základní podklady:

 

Jiří Čihař a kol. „Příroda v České a Slovenské republice“ (ACADEMIA Praha, 2002, 4v.)

S. Lusk, V. Baruš, J. Vostradovský „Ryby v našich vodách“ (ČSAV Praha, 1983)

V. Baruš, O. Oliva a kol. „ Mihulovci a ryby“ (ACADEMIA Praha, 1995)

RNDr Bohumír Lojkásek CSc. „Ichtyologická charakteristika hlavních toků říční sítě Povodí Odry a posouzení migrační prostupnosti spádových objektů na vodních tocích ve správě Povodí Odry s.p. (Ostrava, 2004)

L.Úradníček, P. Maděra a kol. „Dřeviny České republiky“ (Matice lesnická Písek, 2001)

www.natura 2000.cz