Název chráněného území:  BESKYDY - ptačí oblast
Kód: CZ0811022
Dotčený tok: Ostravice a její přítoky a horní toky přítoků řeky Olše v hranicích CHKO Beskydy.
Územní rozsah PtO: Ptačí oblast o rozloze 41 902 ha pokrývá zhruba plochu CHKO Beskydy na území Moravskoslezského kraje. Oproti CHKO s částečným posunem hranic mimo trvalé osídlení a mimo chatové oblasti.
Hlavní předmět ochrany: Deset druhů lesních ptáků, tj. ptáků žijících a hnízdících ve větších komplexech lesů (čáp černý, datel černý, datlík tříprstý, jeřábek lesní, kulíšek nejmenší, lejsek malý, puštík bělavý, strakapoud bělohřbetý, tetřev hlušec, žluna šedá). Ke dvěma z nich, čápu černému (Ciconia nigra) a sovičce puštíku bělohlavému (Strix uralensis) jsou směrovány i některé konkrétní ochranné podmínky
Vodohospodářské zájmy ve vztahu k ochraně PtO a k předmětu ochrany: Předchozí souhlas orgánů ochrany přírody je vyžadován především k organizování těžebních prací v lesích s cílem usměrnit jejich provádění tak aby chráněné ptačí druhy, zejména čáp černý a puštík bělavý, nebyly rušeny při hnízdění. Bez souhlasu orgánů ochrany přírody nelze v lesích rovněž umísťovat myslivecká zařízení, vytyčovat nové turistické stezky a měnit jejich využití. Výslovné omezování činností na vodních tocích nebo vodních dílech (nádrže Šance a Morávka) není nařízením vlády vymezujícím PtO Beskydy specifikováno.
Ptačí druhy, které jsou hlavním předmětem ochrany i další vyjmenované (chřástal polní, ledňáček říční, lejsek bělokrký, sýc rousný, ťuhýk obecný, včelojed lesní, výr velký), s výjimkou ledňáčka obecného (jen 1-5 párů) osídlují lesy, horské louky a pastviny. Ochrana jejich biotopu nemůže provozní činnost na vodních tocích ovlivnit.