Název lokality:  DOLNÍ MARKLOVICE - evropsky významná lokalita
Kód:  CZ0813442
Dotčený tok: Petrůvka mezi obecními mosty v ř. km 10,873 a 13,835 v obci Petrovice u Karviné část Dolní Marklovice.
Územní rozsah lokality:  Lokalita o velikosti 41,219 ha zahrnuje necelé 3 km toku Petrůvky a její pravostranný přítok potok Radecký(?), s přilehlou nivou a soustavou rybníků na jmenovaném potoce.
Kategorie zvláště chráněného území (ZCHÚ):  Přírodní památka
Předmět ochrany:  Žába kuňka ohnivá
Stav dotčeného toku:   Petrůvka v zájmovém úseku je přirozeným meandrujícím nížinným tokem. Koryto vykazuje četné břehové nátrže z nichž některé jsou místními občany zaváženy stavební sutí. Zaplavovanou nivu tvoří převážně vlhké louky jen menší část plochy podél toku je porostlá listnatými dřevinami. V nivě lokality se nevyskytuje žádná zástavba, která by vyžadovala řešení protipovodňové ochrany.
Vodohospodářské zájmy a jejich vztah k ZCHÚ a k předmětu ochrany:  Předmět ochrany žába kuňka se nevyskytuje přímo ve vodním  toku  neboť  osídluje  spíše  malé  mělké  zdrže,  rýhy  a příkopy  (dopis  MŽP   č.j. OMOB 630/2386/04 ze dne 26.8.2004). Činnost správy toku vyhlášením ZCHÚ by neměla být zásadně ovlivněna. Plán péče by měl konstatovat standardní způsob projednávání zásahů do koryta vodoteče a břehového porostu.