Název lokality:   STONÁVKA - NÁDRŽ HALAMA - evropsky významná lokalita
Kód:   CZ0813471
Nepřímo dotčené vodní dílo:  Údolní nádrž Těrlicko
Územní rozsah lokality:  Rybníček o čtvercovém půdorysu a ploše 4,586 ha, zv. Halama, na pravém břehu konce vzdutí údolní nádrže Těrlicko pod linií úchytné hráze.
Kategorie zvláště chráněného území (ZCHÚ):   Přírodní památka
Předmět ochrany:   Drobná rybka hořavka duhová
Vodohospodářské zájmy a jejich vztah k ZCHÚ a k předmětu ochrany:  Rybník se nachází na pozemku p.č. 3904 ve vlastnictví Povodí Odry s.p. a bezprostředně sousedí se zátopou vodního díla Těrlicko.  Od hladiny Těrlické nádrže i od okolního terénu jej odděluje uzavřená obvodová hráz porostlá dřevinami. Plocha rybníka je ze 2/3 zanesená a zarostlá rákosem s viditelně eutrofizovanou vodou. Úroveň hladiny v rybníce je zřetelně nad hladinou v nádrži, což svědčí o tom, že obě hladiny spolu přímo nekorespondují. Při manipulacích na vodním díle nebyly zatím nikdy zaznamenány problémy se vztahem k rybníku a ani manipulační řád vztah k rybníku neřeší.
Přímý vliv ZCHÚ na provoz nádrže Těrlicko nehrozí. Nicméně fakt, že se tento neobhospodařovaný rybník nachází na pozemku, který je součástí vodního díla Těrlicko (a byl takto i při výstavbě vykoupen), může být příčinou zatím blíže nespecifikovatelných problémů plynoucích z nejasného vlastnického vztahu k rybníku jako vodnímu dílu (pokud je takto státní správou veden). V podkladových materiálech pro sestavování seznamu evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 je uváděno, že „Halama“ je předzdrží  Těrlicka  a jsou jí připisovány funkce záchytné nádrže.