Název lokality:   HEŘMANICKÝ RYBNÍK - evropsky významná lokalita
Kód:  CZ0813444
Dotčený tok: Orlovská stružka nad zaklenutým profilem pod železničním tělesem ve Vrbici nad Odrou, ř.km 2,070, po profil vlečkového mostu OKD, ř. km 4,030; Bohumínská stružka od zaklenutí pod komunikacemi u Bohumína-Záblatí, ř. km 4,725, po profil od něhož je napájen Heřmanický rybník, ř. km 10,380.
Územní rozsah lokality:  Lokalita o celkové rozloze 478,96 ha zaujímá plochy rybníků Heřmanický, Lesník, Záblatský a Nový stav, včetně podmáčených mezilehlých ploch na březích obou stružek.
Kategorie zvláště chráněného území (ZCHÚ):   Přírodní památka
Předmět ochrany:   Čolek velký

Stav dotčeného toku: Orlovská stružka je umělá vodoteč vybudovaná před 2. světovou válkou jako odlehčení Bohumínské stružky. V průběhu let převzala funkci hlavního toku a recipientu důlních vod z oblasti Heřmanic, Rychvaldu, Orlové a Petřvaldu. Koryto Orlovské stružky bylo do nedávné doby trvale ve vlivu důlní činnosti a na toku provedené úpravy vyžadovaly časté sanační zásahy buď v rámci odstraňování důlních škod nebo jako součást celkových rekultivací území. Neutěšený stav koryta, jako následek doznívajících důlních vlivů, je patrný i dnes. Především ve střední části předmětného úseku toku nad úpravou realizovanou v souvislosti s přestavbou zaklenutí stružky v průchodu  drážním tělesem.

Bohumínská stružka odbočující od  Orlovské stružky u rozdělovacího jezu,  ř. km 4,310, byla v minulosti rovněž regulována. Dnes převážná většina úprav koryta není patrná, zejména v části probíhající kolem rybníků a mimo zástavbu.

Terén lokality, s četnými mokřady v propadlinách zapříčiněných poddolováním a nesystematickými nebo nedokončenými rekultivacemi, působí celkově neuspořádaným a zanedbaným dojmem.

Vodohospodářské zájmy a jejich vztah k ZCHÚ a k předmětu ochrany:  Veškeré zásahy do odtokových poměrů stružek Orlovské a Bohumínské na území vymezené lokality, jejichž realizací by bylo docíleno zlepšení odvádění vod a tím i snížení hladiny vod podzemních, budou ze strany orgánů ochrany přírody považovány patrně za nepřijatelné. Stejný postoj lze jistě očekávat i v případě další rekultivace území. Asi při vědomí toho „Studie odtokových poměrů na Orlovské stružce, ř. km 0,0 – 14,1 a Petřvaldské stružce“, zpracovaná v r. 2004, navrhla na toku Orlovské stružky pouze odstranění zahlceného mostu nefunkční cesty cca 400 m nad tělesem dráhy a dílčí opatření na hrázi Heřmanického rybníka.

S ohledem na zájem vyhlásit  v oblasti Heřmanického rybníka ZCHÚ evropského významu je možné myšlenku sledující ponechání koryta Orlovské a Bohumínské stružky  v prostoru zájmové lokality přirozenému vývoji podpořit s tím, že na obou vodotečích budou respektována dvě funkčně rozhodující vodní díla. Rozdělovací jez na Orlovské stružce včetně převodu vody do Bohumínské stružky a do Heřmanického rybníka (nachází se mimo ZCHÚ) a úprava Orlovské stružky usměrňující odtok s území do zaklenutí pod tělesem dráhy.