Název lokality:   HORNÍ ODRA - evropsky významná lokalita
Kód:   CZ0813810
Dotčený tok:   Odra od profilu obecního mostu pod pravostranným přítokem Suchá v obci Jakubčovice,  ř. km 88,210, po ústí Něčínského potoka, ř. km 95,945.
Územní rozsah lokality:   Rozloha lokality je 7,577 ha a tvoří ji koryto řeky Odry v délce 7,7 km.
Kategorie zvláště chráněného území (ZCHÚ):   Přírodní památka
Předmět ochrany:   Vranka obecná, drobná rybka vyhledávající mělké úseky čistých horských a podhorských toků s vysokým obsahem kyslíku ve vodě. Největší hustota výskytu je zaznamenána v oblasti obce Klokočůvek.
Stav dotčeného toku: Koryto Odry v předmětném úseku je převážně v přirozeném stavu, jeho břehy jsou stabilizovány břehovými porosty, dno je kamenité. Někde jsou v korytě patrné dnes už historické vodní stavby, zejména zbytky příčných objektů a náhonů, pozůstatky původního využívání toku z prvé poloviny 20. století. V dolní polovině předmětného úseku toku se na březích nachází řídká, vesměs rekreačně využívaná zástavba přináležející k obcím Klokočůvek a Heřmánky. K řece se místy přimyká silnice a podélně probíhající jednokolejná železniční trať ze Suchdola nad Odrou do Budišova. K ochraně zástavby, silnice a železničního tělesa proti povodním a zejména proti napadání břehů příčnou říční erozí byla řeka v prostoru obcí Jakubčovice a Heřmánky upravována už ve 20. letech minulého století. Stále funkční je úprava od jezu v Jakubčovicích, ř. km 88,180, proti toku v délce  1,14 km. V nedávné minulosti, zejména po povodni v r. 1997, byla provedena i řada pomístních břehových opevnění za stejným účelem. Vesměs jde o záhozové stavby. V souhrnu dosahují břehové úpravy délky 1,6 km. Ve výhledu na horní Odře nejsou regulační zásahy většího rozsahu uvažovány.
Vodohospodářské zájmy a jejich vztah k ZCHÚ a k předmětu ochrany: Lze očekávat, že orgány ochrany přírody budou za zásah do biotopu vranky obecné považovat veškeré práce v korytě, údržbu a obnovu břehových opevnění a zejména odstraňování nánosů. Současné rozšíření chráněného druhu na horní Odře i v místech provedených úprav však prokazuje, že opevňováním břehů dosavadními způsoby, kamennými záhozy a rovnaninami, ryba nijak netrpěla. Zásahem do biotopu by snad byl jen větší rozsah úprav nivelety dna. Pro projednávání stavebních akcí s orgány ochrany přírody  bude zřejmě přijatelné organizovat práce údržby a oprav břehových opevnění nejdříve na období měsíce května (tření vranky obecné březen, duben) a omezit práce prováděné z koryta. Stejně jako v EVL Libavá budou ve výhledu i v lokalitě Horní Odra dotčeny ochranné podmínky stavbou a provozem údolní nádrže Spálov. Přehradní hráz nádrže je situována přibližně do profilu v místě zvaném „Marie ve skále“ nad obcí Klokočůvek a je pravděpodobné, že její výstavba povede k zániku chráněné lokality.