Název lokality:  HUKVALDY - evropsky významná lokalita
Kód:   CZ0813442
Nepřímo dotčený tok:   Ondřejnice od silničního mostu v obci Hukvaldy, ř.km 17,800 po silniční most, ř. km 19,093 v jehož profilu probíhá správní hranice mezi Povodím Odry s.p. a Lesy České republiky s.p
Územní rozsah lokality:   Lokalitou je v podstatě obora pod zříceninou hradu Hukvaldy na levém břehu říčky Ondřejnice. Hranice lokality probíhá patou svahu údolí. Mezi tokem a hranicí  lokality vede souběžně silnice.  Koryto Ondřejnice se stává součástí lokality až v části spravované Lesy České republiky s.p.
Kategorie zvláště chráněného území (ZCHÚ):   Přírodní památka
Předmět ochrany:   Brouk páchník hnědý
Vodohospodářské zájmy a jejich vztah k ZCHÚ a k předmětu ochrany: Jelikož ochranné pásmo lokality bude patrně kopírovat linii silnice nebude tok Ondřejnice  vyhlášením ZCHÚ přímo dotčen.