Název chráněného území: JESENÍKY -  ptačí oblat
Kód: CZ0711017
Dotčené toky: Bělá od obce Písečná po pramen, mimo intravilán města Jeseník; Staříč nad městem Jeseník po obec Horní Lipová; Moravice od obce Dolní Moravice proti toku po pramen; Ćerná, Střední a Bílá Opava od města Vrbno pod Pradědem proti toku po prameniště.
Územní rozsah PtO: PtO o rozloze 52 228 ha je zhruba totožná s územím CHKO Jeseníky s tím rozdílem, že oproti CHKO je její hranice na západní straně místy posunuta až k dolní úrovni zalesnění a na východě k linii silnice Vrbno pod Pradědem, Karlova Studánka, Malá Morávka. PtO překrývá i několik EVL mimo dosah vodních toků.
Hlavní předmět ochrany: Chřástal polní (Crex crex), tažný pták osídlující luční porosty v podhůří i v nížině a jeřábek lesní (Bonasia bonasia), který hnízdí ve smíšených lesích vyšších poloh.

Vodohospodářské zájmy ve vztahu k ochraně PtO a k předmětu ochrany:  Podle nařízení vlády vymezujícího PtO je předchozího souhlasu orgánu ochrany přírody třeba k :

-        vyznačování nových turistických, cyklistických a jezdeckých stezek

-      činnostem vyvolávajícím změnu výše ustálené hladiny povrchové a podzemní vody, která by mohla způsobit změnu biotopu druhu pro který je PtO zřízena

-        změnám druhu pozemků a způsobu jejich využití 

 

PtO je významná především pro lesní druhy ptáků, druhy horských luk a pramenišť, luk a pastvin v podhůří. Pro populace chřástala polního, jeřábka lesního a dalších 11 vyjmenovaných ptačích druhů (čáp černý, datel černý, kulíšek nejmenší, lejsek malý, sokol stěhovavý, sýc rousný, tetřev hlušec, tetřívek obecný, ťuhýk obecný, včelojed lesní, výr velký) jsou biotopem lesní plochy, horské louky a pastviny bez přímé vazby na vodní toky.

Řeky a potoky protékající uvnitř PtO nebo podél její hranice jsou v nemalém rozsahu, zejména v intravilánech četných obcí, regulovány. Údržba a opravy těchto regulací by z pohledu ochranných podmínek PtO neměly kolidovat se zájmem na zachování biotopů uvedených ptačích druhů.