Název lokality:   JILEŠOVICE - ĎĚHYLOV - evropsky významná lokalita
Kód:   CZ0813449
Dotčený tok:   Opava od mostu silnice HlučínDěhylov ř. km 7,990, po profil v ř. km 9,440 asi 740 m nad spádovým stupněm ř. km 8,697, tj. zhruba po chatovou osadu „Rybárna“.
Územní rozsah lokality:   Lokalita o rozloze 20,767 ha zaujímá pravobřežní území podél řeky Opavy, včetně pravobřežní říční hráze a Poštovního rybníka, až k tělesu železniční trati Ostrava – Opava. Vlastní koryto toku není součástí chráněné lokality ale hranice je vedena v patě návodní strany hráze tak, že ochranné pásmo  bude patrně zasahovat celé pravostranné předhrází.
Kategorie zvláště chráněného území (ZCHÚ):   Přírodní památka
Předmět ochrany: Motýl modrásek bahenní, který žije na rostlině toten lékařský, jehož stanovištěm jsou zamokřené louky.
Stav dotčeného toku:   Dotčena bude jen pravobřežní hráz regulace řeky Opavy v Děhylově. Hráz i regulace jsou pravidelně udržovány a jsou v dobrém stavu.
Vodohospodářské zájmy a jejich vztah k ZCHÚ a k předmětu ochrany:   Dokumentace k sestavování seznamu evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 (příloha k dopisu Ministerstva životního prostředí č.j. OMOB 630/2929/04 ze dne 30.11.2004 zaslaného Povodí Odry s.p.) uvádí, že na dotčené říční hrázi se předmět ochrany motýl modrásek bahenní nevyskytuje a pravidelné údržbě travních porostů na hrázi nebude bráněno. Toto konstatování s tím, že k provádění prací na hrázi nebude zapotřebí povolení orgánu ochrany přírody by mělo být výslovně včleněno do plánu péče ZCHÚ, eventuelně by v tomto duchu měla být uzavřena písemná dohoda dle § 68 odst. 2, zákona o ochraně přírody a krajiny.