Název chráněného území: LIBAVÁ - ptačí oblast
Kód: CZ0711019
Dotčený tok: Odra v hranicích vojenského prostoru od zaústění Něčínského potoka po pramen.
Územní rozsah PtO: Chráněná oblast o rozloze 32 727 ha pokrývá Vojenský prostor Libavá, na jihu s přesahem do území povodí Moravy. Řeka Odra a část plochy je zahrnuta rovněž pod stejným názvem do seznamu EVL.
Hlavní předmět ochrany: Chřástal polní (Crex crex), tažný pták osídlující vlhké luční porosty nížin i podhůří, ve kterých rovněž hnízdí.

Vodohospodářské zájmy ve vztahu k ochraně PtO a k předmětu ochrany: Podle nařízení vlády vymezujícího PtO je třeba předchozího souhlasu orgánu ochrany přírody k:

-        činnostem vyvolávajícím změnu výše ustálené hladiny povrchové a podzemní vody, která by mohla způsobit změnu biotopu druhu pro který je PtO zřízena

-        změnám druhu pozemků a způsobu jejich použití 

Předmět ochrany chřástal polní i další jmenovaný ptačí druh vyskytující se v této lokalitě, tetřívek obecný, nejsou svými hnízdišti ani způsobem života vázáni na říční koryta  a tudíž nemohou být provozní vodohospodářskou činností na vodních tocích, zejména na řece Odře, dotčeni.