Název lokality:   Moravice - evropsky významná lokalita
Kód:   CZ0813456
Dotčený tok:  Moravice od mostu silnice I .třídy Bruntál – Olomouc v obci Valšov, ř. km 70,625, po hospodářský most pod obcí Malá Morávka,  ř. km 89,810.

Územní rozsah lokality:  Lokalita zaujímá tok Moravice v délce 19,2 km a bezprostředně na koryto řeky navazující nivní louky a lesíky. Na pravém břehu je hranicí lokality státní silnice a na břehu levém pak pata svažitého terénu. V obci Dolní Moravice a ve městě Břidličná se lokalita omezuje pouze na řečiště. Celková rozloha lokality je 273,673 ha.

Niva řeky mezi obcemi Dolní Moravice a Malá Šťáhle je vyhlášenou přírodní rezervací.

Předmět ochrany:   Vydra říční
Kategorie zvláště chráněného území (ZCHÚ):    Přírodní památka;  Přírodní rezervace

Stav dotčeného toku:   Tok Moravice se nachází převážně v přirozeném stavu s výjimkou obcí, kde jsou břehy pomístně opevněny. Někde jsou patrné i pozůstatky historických vodních staveb (Dolní Moravice). V Břidličné byla realizována velkorysá úprava koryta pro ochranu závodu na zpracování neželezných kovů, zejména hliníku. V extravilánech je koryto toku vesměs v dobrém stabilizovaném stavu jen po vývratech stromů břehového opevnění je místy patrný rozkyv proudnice.  Nad úpravou v Břidličné omezují průtočný profil koryta staré nánosy. 10 starých jezů v zájmovém úseku Moravice má příznivý vliv na stabilitu dna a svědčí o intenzivním využívání vodní síly už v minulosti.

V prostoru lokality není  uvažováno s rozsáhlejší úpravou odtokových poměrů  investičního charakteru ani ve výhledu.

Vodohospodářské zájmy a jejich vztah k ZCHÚ a k předmětu ochrany:  Ochrana vydry říční by na horní Moravici neměla být v zásadním rozporu se zájmy správy toku. V intravilánech osídlení, kde je třeba udržovat a obnovovat břehová opevnění a úpravy koryta, případně lokálně řešit zvýšení úrovně protipovodňové ochrany, je přímá kolize s vydrou říční téměř vyloučena. V tomto směru je žádoucí v plánu péče o ZCHÚ konkretizovat úseky toku v intravilánech dotčených obcí a města Břidličná s tím, že při přípravě údržby a oprav vodních staveb zde bude postupováno dosud obvyklým způsobem, tj. kvalifikací akcí jako zásahů do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny.