Název lokality:  NIVA OLŠE - VĚŘNOVICE - evropsky významná lokalita
Kód:   CZ0813457
Dotčený tok:  Olše od zaústění levostranného přítoku potoka Lutyňka nedaleko obce Kopytov,  ř. km 3,535, po úroveň odstaveného meandru za hrází na pravém břehu, nad zaústěním Petrůvky,  ř. km 13,450, na katastru obce Závada.
Územní rozsah lokality:  Lokalita o rozloze 556,487 ha pokrývá nivu řeky Olše mezi státními hranicemi s Polskou republikou (v hraničních úsecích toku pouze levý břeh) a linií tvořenou bývalými hrázemi zrušených rybníků a polními cestami na pravém břehu mezi zemědělskými objekty, statky Červín, Bezdínek a Elektrárnou Dětmarovice. Zahrnuty jsou rovněž staré navazující rybniční hráze. Tok Olše (v hraničních úsecích jeho levá polovina) je součástí lokality v délce 9,9 km.
Kategorie zvláště chráněného území (ZCHÚ):   Přírodní památka
Předmět ochrany:   Žába kuňka žlutobřichá a brouk páchník hnědý
Stav dotčeného toku:  Olše procházející lokalitou je v celé délce regulována už od 30. let minulého století. Tok je součástí státních hranic s Polskou republikou s výjimkou části probíhající tzv. Věřňovickým výběžkem. Koryto je v dobrém stabilním stavu a je mu s ohledem na funkci hranice státu věnována stálá pozornost.
Vodohospodářské zájmy a jejich vztah k ZCHÚ a k předmětu ochrany:   Zájmy ekologické a vodohospodářské se mohou ve vazbě na předmět ochrany výjimečně střetávat při práci v břehových porostech, při odstraňování vývratů. Potřeba údržby vlastního  koryta v hraniční linii i mimo ni  je nezpochybnitelná a  ani po vyhlášení ZCHÚ by její příprava neměla vybočit ze standardního  schématu projednávání   zásahů  do  významného krajinného prvku podle  §  4 zákona o ochraně přírody a krajiny.