Název lokality:  PASKOV - evropsky významná lokalita
Kód:   CZ0813463
Nepřímo dotčený tok:  Olešná v obci Paskov od  říč. profilu  km 1,700 (100 m nad silničním mostem), po říč. profil km 2,400 v prodloužení oplocení zámeckého parku.
Územní rozsah lokality:  Lokalita pokrývá plochu 16,86 ha zámeckého parku v Paskově na pravém břehu říčky Olešná. Upravené koryto Olešné, které od parku odděluje nadzemní potrubí teplovodu, není do chráněné lokality zahrnuto.
Kategorie zvláště chráněného území (ZCHÚ):   Přírodní památka
Předmět ochrany:   Brouk páchník hnědý
Vodohospodářské zájmy a jejich vztah k ZCHÚ a k předmětu ochrany:   Situativně odděluje tok Olešné od ZCHÚ málo kvalitní hustý břehový porost se vrůstající křídlatkou sachalinskou a navíc pak nadzemní  teplovod. Brouk, který je předmětem ochrany je vázán na staré stromy v zámeckém parku . Tok Olešné ani správní činnosti na toku nebudou vyhlášením ZCHÚ dotčeny. Teoreticky může k toku zasahovat ochranné pásmo lokality.