Název lokality:   PÍSEČNÁ MOKŘAD - evropsky významná lokalita
Kód:   CZ0713385
Nepřímo dotčený tok:    Bělá v Písečné kolem ř.km 10,6
Územní rozsah lokality:   Lokalita o rozloze 7,543 ha pokrývá údolí bezejmenného potoka, který je levostranným přítokem řeky Bělá, od tělesa železniční trati po okraj zástavby obce Písečná.
Předmět ochrany:   Žába kuňka žlutobřichá
Kategorie zvláště chráněného území:   Přírodní památka

 Vodohospodářské zájmy a jejich vztah k ZCHÚ a předmětu ochrany:  Svažitá lokalita, hustě porostlá listnatými dřevinami s podrostem křovin, je svým jižním okrajem vzdálena od koryta řeky Bělé asi 100 m. Mezi tokem  a lokalitou probíhá silnice a nachází se zde zástavba se zahradami. Odtokovými poměry řeky Bělé, vzhledem k situativnímu umístění, nemůže být lokalita ovlivněna a také řeka Bělá nebude patrně dotčena ani ochranným pásmem ZCHÚ.