Název chráněného území:  POODŘÍ - ptačí oblast
Kód: CZ0811020
Dotčený tok: Odra a její přítoky v hranicích CHKO Poodří od obce Polanka nad Odrou po obec Mankovice
Územní rozsah PtO: PtO o rozloze 8 063 ha se kryje s rozlohou CHKO Poodří a je takto v hranicích CHKO i vymezena.
Hlavní předmět ochrany: Bukač velký (Botaurus stellaris), nenápadně zbarvený brodivý tažný pták velikosti bažanta. Žije a hnízdí ve starých rákosinách s vodní hladinou. Žije velmi skrytě, aktivitu projevuje večer. Kopřivka obecná (Anas strepera), menší kachna nenápadného zbarvení. Hnízdí na rybnících a vodních plochách v porostech ostřic a sítin blízko břehů. Ledňáček říční (Alcedo atthis), pestrý pták hnízdící v hlinitých březích Odry. Moták pochop (Circus aeruginosus), převážně tažný dravý pták rybničních oblastí velikosti káněte. Hnízdí v rákosinách a mokřadech, živí se hlodavci a drobnými ptáky.

Vodohospodářské zájmy ve vztahu k ochraně PtO a k předmětu ochrany: Ochranné podmínky v PtO Poodří jsou zaměřeny především k hospodaření na rybnících. Při zásazích na vodních tocích bude třeba předchozího souhlasu orgánu ochrany přírody k:

-        činnostem vyvolávajícím změnu výše ustálené hladiny povrchové a podzemní vody, která by mohla způsobit změnu biotopu druhu, pro který je PtO zřízena

-     činnostem prováděným správci toků při zásazích do břehů a břehových porostů, s výjimkou zásahu v havarijní situaci, kdy bezprostředně hrozí škody na majetku a nebo je bezprostředně ohrožena bezpečnost a zdraví osob. Mimo havarijní situace se požaduje oznámení činností správců toků ve 20denním předstihu.

 

Z hlediska životního prostředí ptačích druhů chráněných v Poodří je požadavek na projednávání zásahů do říčních břehů s orgánem ochrany přírody motivován především ochranou biotopu ledňáčka říčního. Ostatní ptačí druhy, chráněné v lokalitě Poodří, osídlují  rybníky, lužní porosty a louky oderské údolní nivy a nemohou být pro údržbu koryta a vodních děl na Odře omezujícím faktorem.