Název chráněného území:  HEŘMANSKÝ STAV-ODRA-POOLŠÍ - ptačí oblast
Kód: CZ0811021
Dotčené toky: Odra v prostoru hraničního meandru, Olše od zaústění potoka Lutyňka po ústí Petrůvky, Orlovská stružka nad drážním tělesem v obci Vrbice po křížení s báňskou vlečkou, Bohumínská stružka od okraje města Bohumín proti toku.
Územní rozsah PtO: V prvém návrhu pokrývalo území PtO nivu Odry od státních hranic po obec Vrbici, nivu Olše od ústí po Karvinou Staré Město, oblast Heřmanického rybníka a nivu Orlovské stružky po Orlovou. Území druhého návrhu PtO tvoří v podstatě čtyři samostatné EVL, Meandry dolní Odry, Niva Olše-Věrňovice, Karvinské rybníky a Heřmanický rybník. Oficielní situační vymezení není zatím k dispozici.
Hlavní předmět ochrany: Bukáček malý (Ixobrychus minutus), náš nejmenší volavkovitý, tažný pták. Žije skrytě v rákosí a křovinách na březích stojatých vod. Moták pochop (Circus aeruginosus), tažný dravý pták rybničních oblastí. Hnízdí v rákosinách a živí se hlodavci a menšími ptáky (údajně bude vyjmut z předmětu ochrany). Ledňáček říční (Alcedo atthis), pestrý pták o něco větší vrabce, který si vyhrabává dutiny pro hnízdění v hlinitých březích toků a vodních ploch. Slavík modráček (Luscinia svecica), tažný pták menší než vrabec, hnědého zbarvení, u samce s nápadnou modrou náprsenkou s bílou nebo rezavou skvrnou uprostřed. Hnízdí na podmáčených místech v blízkosti vodních ploch s porosty rákosí, ostřic a vrb. Jak vyplívá z posudku AOPK Ostrava nachází se zde ještě další druhy živočichů: kormorán velký (Phalocrocorax carbo), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), krahujec obecný (Accipiter nisus), strakapoud prostřední (Denrocopos medius), žluva hajní (Oriolus oriolus).Druhy se v této lokalitě vyskytují pouze recentně.
Vodohospodářské zájmy ve vztahu k ochraně PtO a k předmětu ochrany: V prvém návrhu bylo zřízení této PtO vládou odmítnuto. Orgány ochrany přírody nyní usilují o schválení druhého návrhu, územně omezeného na EVL. Nařízení vlády o zřízení PtO nebylo zatím vydáno a nejsou tedy oficielně k dispozici ani konkrétní ochranné podmínky. Dá se však předpokládat, že vzhledem k charakteru území i předmětu ochrany, budou ochranné podmínky blízké nebo totožné s podmínkami pro PtO Poodří.

Z pohledu na předmět ochrany bude pro činnosti na vodních tocích rozhodující ochrana biotopu ledňáčka říčního. V návrhu PtO je vedle uvedených jmenován výskyt dalších 19 ptačích druhů osídlujících ovšem zejména rybniční a mokřadní terény.