Název lokality: ŘEKA OSTRAVICE - evropsky významná lokalita
Kód:   CZ0813462
Dotčený tok:  Ostravice od zaústění říčky Olešná v obci Paskov, ř. km 15,410 po most v obci Ostravice ř. km 43,785.*
Územní rozsah lokality:  Lokalita zaujímá pouze koryto řeky Ostravice v délce 28,385 km. Její plocha byla vyčíslena na 157,4 ha
Kategorie zvláště chráněného území (ZCHÚ):  Přírodní památka
Předmět ochrany:   ryba vranka obecná; stanoviště alpínské řeky a bylinná vegetace podél břehů, alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou
Stav dotčeného toku: S výjimkou krátkého 500 m dlouhého úseku na katastru obce Baška je tok Ostravice v celé zájmové délce 28,385 km regulován. Koryto je stabilní se souběžnými nebo odsazenými  hrázemi o kapacitě 100letého průtoku. Stabilitu nivelety zajišťuje 15 převážně balvanitých spádových stupňů a významnou stabilizační funkci plní i 5 pevných jezů. Regulace byly zahájeny již na přelomu 19. a 20. století zejména z důvodu ochránění podél toku vedené železniční trati z Ostravy do Frýdlantu nad Ostravicí, silnice, energetických vedení a husté občanské a průmyslové zástavby obcí Paskov, Žabeň,  Baška, Pržno, Hodoňovice a zejména města Frýdek-Místek. Je možné konstatovat, že stav řeky Ostravice z hlediska stability koryta a docílené úrovně protipovodňové ochrany je optimální. Udržení tohoto stavu je prvořadým úkolem správy toku. Z tohoto pohledu je třeba odstranit staré zarůstající nánosy omezující průtočný profil, zejména v říčních tratích pod i nad Frýdkem-Místkem.

Vodohospodářské zájmy a jejich vztah ZCHÚ a k předmětu ochrany:  Rozšíření vranky obecné na soustavně zregulovaném toku Ostravice je z pohledu na zachování jejího biotopu při technických úpravách vodoteče, včetně budování četných příčných staveb, příznivým zjištěním (podle hodnocení doc. Lojkáska je Ostravice dokonce nejrybnatější řekou regionu s pestrou rybí obsádkou). Tento fakt by měl zohlednit i plán péče ZCHÚ.

Vyloučíme-li následky případné katastrofální povodně, obdobné s r. 1997, větší soustavné regulační stavby v předmětném úseku Ostravice prakticky již nepřicházejí v úvahu. Úsilí správy toku se tedy více méně bude soustřeďovat na údržbu již vybudovaných vodních staveb. Charakter těchto prací, prováděných vesměs z břehů nebo podél břehů (opevnění koryta) nebo lokálně (spádové objekty) by neměl zhoršovat životní prostředí vranky obecné a standardní proces přípravy akcí údržby s respektování § 4 zákona o ochraně přírody a krajiny by měl být dostatečný. Citlivým z hlediska zachování jejího biotopu budou ovšem úpravy nivelety dna, odstraňování nánosů a štěrkových lavic ve dně, čemuž se při udržování kapacity koryta s cílem zajistit přilehlým sídlům a infrastruktuře odpovídající povodňovou ochranu, nelze vyhnout. Je pravděpodobné, že v těchto případech budou orgány ochrany přírody uplatňovat § 45h výše uvedeného zákona a vyžadovat specielní hodnocení vlivu akce na biotop předmětu ochrany.

Hustota výskytu vranky obecné na 28 km toku je s největší pravděpodobností kolísavá. Z hlediska provádění údržby koryta je tudíž žádoucí znalost většího detailu.

S ohledem na její rozmnožovací cyklus bude vhodné přijmout závazek provádění prací až počínaje měsícem květen. Práce v korytě toku všeobecně bude nutné provádět po etapách tak aby chráněný druh měl možnost dočasného úniku z místa stavby. Většina akcí charakteru údržby a oprav v korytě Ostravice, včetně odstraňování nánosů, bude ve srovnání s celkovou délkou chráněného úseku jen lokální záležitostí. Schvalování  prací v korytě toku pouze na základě § 4 zákona  o ochraně  přírody a krajiny, tj. formou zásahu do významného krajinného prvku, by tedy mělo být pro ochranu biotopu vranky obecné dostačující. K tomuto cíli by měly směřovat i požadavky správce toku při projednávání plánu péče.

Průtokový režim na Ostravici, ovlivněný více než 35 let nádržemi Šance a Morávka, prokazatelně výskytu vranky obecné neškodí, naopak zaručuje zvodnění řečiště i v obdobích minimálních srážek. Biotop tohoto druhu tedy manipulací na nádržích podle manipulačních řádů není narušen.

* rozsah EVL Řeka Ostravice zvětšen na délku 28,385 km - po silniční most v obci Ostravice ř.km 43,785
   předmět ochrany o rozšířen společenstva doprovodné vegetace vodního toku