Název lokality:  ÚDOLÍ MORAVICE - evropsky významná lokalita
Kód:   CZ0813474
Dotčený tok:   Moravice od lávky pro pěší v Hradci nad Moravicí, ř. km 9,623, po jez v Žimrovicích (papírenský), ř. km 18,180.
Územní rozsah lokality:  Lokalitu tvoří především koryto řeky Moravice v délce 8,6 km a přilehlý pravobřežní zalesněný svah terénního hřbetu na kterém se nachází zámek v Hradci nad Moravicí. Lokalita zahrnuje rovněž pravostranný přítok Moravice Bukovický potok s některými svažitými zalesněnými plochami jeho údolního zářezu. Celková plocha lokality je 129, 626 ha.
Předmět ochrany:   Motýl přástevník kostivalový, brouk střevlík a ryba vranka obecná.
Kategorie zvláště chráněného území (ZCHÚ):   Přírodní památka

Stav dotčeného toku: Moravice v dotčeném úseku má převážně přirozené stabilizované koryto s výjimkou intravilánu obce Žimrovice. Zde byla na levém břehu, za účelem  ochrany zdejší papírny, vybudována opěrná zeď dlouhá asi 750 m. Zeď v areálu papírny je celkově v dobrém stavu, část u silnice pod papírnou je poškozená s kavernami v úrovni hladiny. V přirozené části řeky, která  se vine v hlubokém zářezu, jsou příčnou erozí místy poškozovány břehové porosty. Jezy  bez  rybochodů,  v Hradci  nad  Moravicí (mariánský),  ř. km 11,095 a v Žimrovicích (papírenský), ř. km 18,180 jsou celkově v  dobrém stavu a vedle vzdouvací funkce jsou na toku i významnými stabilizačními prvky.

Na březích poměrně úzké říční nivy Moravice je rozmístěna četná rekreační zástavba, zejména v prostoru obce Žimrovice, bez zjevného řešení vypouštěného znečištění vod.

Vodohospodářské zájmy a jejich vztah k ZCHÚ a k předmětu ochrany: Životní prostředí vranky obecné v předmětném úseku Moravice, pomineme-li úpravy nivelety dna, které zde jsou více než málo pravděpodobné, může být ojediněle a spíše výjimečně zhoršeno manipulací na vodních dílech Kružberk a Slezská Harta nebo znečištěním vod (rekreační zástavba, vody vypouštěné z úpravny vody v Podhradí). Zaručený minimální průtok pod vodními díly je však pro život vranky obecné rozhodně příznivý i za přísušku. Průtokový režim od r. 1955 ovlivňovaný Kružberkem a současný výskyt tohoto druhu jsou toho důkazem.

Z hlediska správy toku  a provozu vodních děl  v lokalitě je přijatelné zachování dosavadního režimního stavu na Moravici, tj. manipulace na vodních dílech podle schválených manipulačních řádů a standardní proces  přípravy a provádění prací na toku formou zásahů do významného krajinného prvku, což je třeba konstatovat v plánu péče o ZCHÚ.