Název lokality:   VIDNAVA - evropsky významná lokalita
Kód :   CZ0713395
Nepřímo dotčený tok:   Vidnávka v úrovni ř. km 0,000 až ř. km 1,200 pod čistírnou odpadních vod.
Územní rozsah lokality:   Lokalita zaujímá vyhlášenou přírodní rezervaci Vidnávské mokřiny o rozloze 39,339 ha. Rezervace se rozprostírá podél státních hranic s Polskou republikou na územním pruhu 200 – 300 m širokém  a dlouhém asi 1 200 m.
Předmět ochrany: Motýl modrásek bahenní
Kategorie zvláště chráněného území (ZCHÚ):   Přírodní rezervace
Vodohospodářské zájmy a jejich vztah k ZCHÚ a k předmětu ochrany:  Vidnávka protéká zhruba souběžně s lokalitou vlevo ve vzdálenosti 250 až 500 m. Řeka Vidnávka ani její odtokové poměry nemají přímou návaznost na ZCHÚ. Je málo pravděpodobné, že by v rámci soustavy Natura 2000 bylo ochranné pásmo lokality posunuto až k toku.