Název lokality:   ŽERMANICKÝ LOM - evropsky významná lokalita
Kód:   CZ0813477
Nepřímo dotčené vodní dílo:   Údolní nádrž Žermanice
Územní rozsah lokality:  Lokalita o ploše 6,102 ha zaujímá zalesněné území, které navazuje na linii pravého zavázání hráze nádrže Žermanice ve svažitém terénu nad komunikací z obce Žermanice na hráz. Součástí lokality je starý zatopený těšinitový lom. Lom je již dříve vyhlášenou přírodní památkou.
Kategorie zvláště chráněného území (ZCHÚ):    Přírodní památka
Předmět ochrany:   Čolek velký
Vodohospodářské zájmy a jejich vztah k ZCHÚ a k předmětu ochrany:   Zařazením již vyhlášené přírodní památky mezi evropsky významné lokality nebudou vodohospodářské zájmy dotčeny.  Jeho ochranné pásmo patrně  zasáhne  zájmový prostor technicko-bezpečnostního dohledu vodního díla. Tuto skutečnost a s ní spojené nároky by měl vzít plán péče o ZCHÚ na vědomí.