Agenda BOZP

Informace o realizovaném zpracování osobních údajů zaměstnanců a osob v obdobném vztahu v Agendě BOZP

Povodí Odry, státní podnik, IČ: 70 89 00 21, se sídlem Ostrava 1, Varenská 49, PSČ: 701 26 (dále jen „POD“) zpracovává v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje svých zaměstnanců a osob v obdobném vztahu v rámci Agendy BOZP za těchto podmínek:

Účel

 • dodržení právních povinností správce
 • ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, a subjektu údajů v občanském soudním řízení, trestním řízení a správním řízení

Kategorie osobních údajů

 • adresní a identifikační údaje
 • popisné údaje
 • citlivé údaje

Kategorie subjektů údajů

 • zaměstnanci a osoby v obdobném vztahu k POD

Zdroje osobních údajů

 • subjekty údajů

Kategorie příjemců

 • subjekty údajů
 • Inspektorát práce
 • orgány ochrany veřejného zdraví
 • pojišťovny
 • subjekty oprávněné ze zákona (v souvislosti s případným právním, trestním a občansko-soudním řízením)

Doba uchovávání

 • v souladu se spisovým a skartačním plánem POD