Poskytování informací

Základní informace

1. Název podniku
Povodí Odry, státní podnik

2. Důvod a způsob založení
Povodí Odry, státní podnik, vznikl k 1. lednu 2001 na základě zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, jako právní nástupce Povodí Odry, a. s. Funkci jeho zakladatele vykonává Ministerstvo zemědělství. Povodí Odry, státní podnik, je správce významných a určených drobných vodních toků, provozuje a udržuje vodní díla ve vlastnictví státu, k nimž má právo hospodařit, vykonává činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod a další činnosti související se správou povodí.

3. Organizační struktura a informace o podniku
viz organizační členění

4. Kontaktní spojení
viz kontakty a obchodní údaje

5. Případné platby můžete poukázat
Bankovní účet: 97104761/0100

6.
70890021

7. DIČ
CZ70890021

8. Dokumenty
viz protikorupční program, výroční zprávy, ochrana osobních údajů

9. Žádosti o informace
Žádosti o informace lze podat na těchto místech:
 • písemně na podatelnu státního podniku v jeho sídle
 • do datové schránky
 • elektronicky na adresu info@pod.cz
Žadatel v žádosti uvede své jméno (název), adresu bydliště (sídla) a adresu pro doručování, liší-li se od adresy bydliště, datum narození (IČO), telefonické a e-mailové spojení, a případně preferovaný způsob předání informace.
Povodí Odry, státní podnik, posoudí obsah každé podané žádosti a:
 1. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 kalendářních dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
 2. v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti Povodí Odry, státní podnik, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 pracovních dnů žadateli,
 3. poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno ze závažných důvodů prodloužit, nejvýše však o 10 dní. Pokud se žádost týká velkého objemu informací, je Povodí Odry, státní podnik, oprávněn náklady spojené s jejich vyhledáním, pořízením kopií apod. požadovat. V tomto případě Povodí Odry, státní podnik, oznámí žadateli výši požadované úhrady a žadatel písemně potvrdí souhlas s úhradou nákladů spojených s poskytováním informací,
 4. pokud Povodí Odry, státní podnik, žádosti o informaci, byť jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom písemné rozhodnutí.

10. Příjem stížností a dalších podání
 • písemně na podatelnu státního podniku v jeho sídle
 • do datové schránky
 • elektronicky na adresu info@pod.cz

11. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to k Ministerstvu zemědělství, Těšnov 17, 11000 Praha 1.

12. Formuláře
Pro podání žádosti o poskytnutí informace nejsou předepsány žádné závazné formuláře

13. Nejdůležitější předpisy
Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů včetně souvisejících platných právních předpisů
Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
V souvislosti s poskytováním informací podle z. č. 106/1999Sb., o svobodném pístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je Povodí Odry, státní podnik oprávněno žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informace žadateli. Povodí Odry, státní podnik, může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Náklady na pořízení kopií a tisk:
Černobílé kopírování Barevné kopírování
jednostranně oboustranně jednostranně oboustranně
A4 1,50 1,80 14,- 26,-
A3 2,50 2,80 17,- 33,-
V případě kompletace informací mohou být připočteny náklady na kompletaci a vazbu.

Náklady na opatření technických nosičů dat:
 • CD-R, DVD-R dle pořizovacích nákladů,
 • disketa 3,5" dle pořizovacích nákladů
Náklady na odeslání informací žadateli:
 • Náklady na poštovní služby,
 • listovní zásilky na dobírku/doporučené dle platných tarifů České pošty,
 • balíkové zásilky na dobírku/doporučené,
 • jiné (DHL, PPL, apod.)
Osobní náklady:
 • Za rozsáhlé vyhledání informací, za 1 hodinu (i započatou): 350,00 Kč/hod
V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných Povodím Odry, státní podnik, se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.
Platnost sazebníku od 01.03.2016.
Informace poskytované ústně: úhrada se nepožaduje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
viz výroční zprávy

 

Poskytnuté informace