Protikorupční a compliance program

Podnikový protikorupční program

V souladu s Vládní koncepcí boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a v návaznosti na Rámcový resortní interní protikorupční program, který schválila vláda ČR svým usnesením č. 752 ze dne 2. října 2013, který byl aktualizován usnesením vlády ČR č. 853, byl aktualizován také Resortní interní protikorupční program Ministerstva zemědělství, a to ke dni 4.6.2018. Tento program stanovuje základní principy protikorupční politiky Povodí Odry, státního podniku.

Státní podnik Povodí Odry uveřejnil svůj podnikový protikorupční program v tomto dokumentu.

Etický kodex

Etický kodex zaměstnanců státního podniku Povodí Odry se nachází v tomto dokumentu.

Podnikový COMPLIANCE PROgram

Podnikový compliance program státního podniku Povodí Odry představuje souhrn opatření obsažený ve vnitřních normách a ostatních vnitřních dokumentech státního podniku a v činnosti zaměstnanců, který je zaměřen k předcházení jakékoli protiprávní činnosti zaměstnanců. Zahrnuje opatření existující ve stávajících vnitřních normách a ostatních vnitřních dokumentech, ale i nová opatření.

Účelem Podnikového compliance programu je identifikace a předcházení rizik spojených s činností státního podniku a především zavedení účinného celistvého interního systému, který ve státním podniku posílí soulad činností a procesů jak s obecně závaznými předpisy, tak i vnitřními předpisy, zejména Etickým kodexem a Podnikovým protikorupčním programem.

Státní podnik Povodí Odry uveřejňuje svůj Podnikový compliance program v tomto dokumentu.

Systém pro oznámení podezření na protiprávní a korupční jednání

Systém umožňující anonymní či neanonymní oznámení podezření na protiprávní a korupční jednání zaměstnanci či třetími stranami

Ve státním podniku Povodí Odry je zřízeno místo, kam je možno anonymně či neanonymně oznámit podezření na protiprávní a korupční jednání. Ohlašovacím místem je Referát řízení rizik, Varenská 3101/49, Ostrava-Moravská Ostrava.

Pro podání oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve státním podniku Povodí Odry v elektronické podobě byla zřízena adresa elektronické pošty compliance@pod.cz.

Pro podání oznámení o podezření z korupčního jednání ve státním podniku Povodí Odry v elektronické podobě byla zřízena adresa elektronické pošty korupce@pod.cz.

Oznamovatel podání oznámení o podezření ze spáchání protiprávního nebo korupčního jednání ve státním podniku Povodí Odry má právo na utajení totožnosti, pokud o to v oznámení požádá. Při prošetřování podezření se postupuje tak, aby nedošlo k prozrazení totožnosti takového oznamovatele.

Podezření na případné protiprávní nebo korupční jednání zaměstnanců státního podniku Povodí Odry je také možné oznámit na telefonní linku 596 657 243.

Podání výše uvedenými způsoby lze podat anonymně či neanonymně. Podezření na protiprávní nebo korupční jednání lze též oznamovat písemně i osobně přímo na Referát řízení rizik Povodí Odry, státního podniku.

Oznámení by mělo obsahovat následující informace:

 • identifikace osob podezřelých ze spáchání protiprávního nebo korupčního jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z takového jednání,
 • podrobný a souvislý popis protiprávního nebo korupčního jednání včetně časového sledu,
 • konkrétní důkazy o protiprávním nebo korupčním jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání protiprávního nebo korupčního jednání.

Referát řízení rizik má povinnost podezření ve spolupráci s právním odborem prošetřit.

Pro anonymní hlášení podezření na podvod či jinou závažnou nesrovnalost, která může mít negativní dopad na finanční prostředky EU, ať se již jedná o příjmy, výdaje či aktiva ve vlastnictví orgánů EU nebo podezření na závažné porušení povinností ze strany zaměstnanců orgánů a institucí EU lze využít webového formuláře umístěného na internetových stránkách Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF):

https://ec.europa.eu/anti-fraud/investigations_cs

nebo následující poštovní adresu:

OLAF – Evropský úřad pro boj proti podvodům
Evropská komise
Rue Joseph II,
301000 Bruxelles/Brussel
Belgie

Přehled nákladů na poradenské a právní služby za 2. pol. 2017

 1. Generální ředitel ani odborní ředitelé či ředitelé závodů nemají žádné konzultanty nebo poradce a nemají tedy uzavřeny ani žádné smlouvy tohoto typu.
 2. Státní podnik má uzavřeny tři smlouvy na konzultační poradenské služby:
  • smlouvu na poskytování daňového poradenství s firmou ABC Taxes, s.r.o. s měsíční odměnou 15 tis. Kč. Náklady za 2. pololetí 2017: 90 tis. Kč bez DPH
  • smlouvu na poskytování služeb, poradenství a informací v oblasti rybářství s Rybářským sdružením České republiky. Náklady za 2. pololetí 2017: 10 000,- Kč bez DPH
  • smlouvu o dílo na provedení analýzy dopadů požadavků Nařízení EP a Rady č. 2016/679 (GDPR) s firmou F.S.C. Bezpečnostní poradenství, a.s. s cenou za plnění ve výši 192 tis. Kč bez DPH. Náklady za 2. pol. 2017: 192 000 Kč bez DPH
 3. Státní podnik má uzavřených sedm smluv s advokáty nebo advokátními kancelářemi na poskytování právních služeb:
  • Rada & Partner AK s.r.o. ve věci zastupování státního podniku před soudy ve všech sporech se členy sdružení „Vodní síla“ s hod. sazbou 2 500 Kč. Náklady za 2. pol. 2017: 178 020,83 Kč bez DPH
  • AK Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o. ve věci přípravy a provedení postupu pro úhradu náhrady škody polským občanům za škody vzniklé rozlivem vod při povodních v Petrovicích u Karviné s hod. sazbou 1 850 Kč. Náklady za 2. pol. 2017: 7 875 Kč bez DPH
  • Strelička & Partners, AK, s.r.o. při zastupování státního podniku před soudy ve věci vylučovací žaloby proti zahrnutí MVE Těrlicko do majetkové podstaty OKD, a.s. s hod. sazbou 1 450 Kč. Náklady za 2. pol. 2017: 67 426,44 Kč bez DPH
  • Strelička & Partners, AK, s.r.o. objednávka v souvislosti s realizací stavby VD Kružberk-rekonstrukce koruny hráze a oprava návodního líce s hod. sazbou 1 500 Kč. Náklady za 2. pol. 2017: 0 Kč bez DPH
  • ABC.Audit na provedení auditu s cenou 130 000 Kč bez DPH za rok. Náklady za 2. pol. 2017: 0 Kč bez DPH
  • Strelička & Partners, AK, s.r.o. objednávka ve věci výkupů nemovitostí pro následnou realizaci přeložky silnice I/45 v souvislosti s připravovanou stavbou přehrady Nové Heřminovy s hod. sazbou 1 450 Kč. Náklady za 2. pol. 2017: 0 Kč bez DPH
  • Strelička & Partners, AK, s.r.o. objednávka ve věci zpracování právního stanoviska spočívající v analýze možnosti změny smlouvy o dílo s hod. sazbou 1 450 Kč. Náklady za 2. pol. 2017: 0 Kč bez DPH