Protipovodňová a revitalizační opatření na Mohelnici

Státní podnik Povodí Odry realizoval protipovodňová a revitalizační opatření na vodním toku Mohelnice v Raškovicích, a to v říčním km 0,211 a 0,331. Cílem je ochránit místní zástavbu před velkou vodou a vodní erozí.

Vodní tok Mohelnice je levostranným přítokem řeky Morávky, do níž ústí na území obce Raškovice.  V minulosti byly na řece vybudovány spádové objekty, které stabilizují koryto řeky a tím chrání okolní zástavbu proti účinkům velkých vod a vodní erozi. Po letech provozu bylo nutné spádové objekty na Mohelnici obnovit. Stavební práce probíhaly na dvou spádových objektech, a to pod a nad silničním mostem v Raškovicích, konkrétně na stupni v km 0,211 a v km 0,331.

Rekonstrukce spádových objektů spočívala ve vybourání celé poškozené části a vybudování nové železobetonové konstrukce, která byla obložena lomovým kamenem. Kameny v přelivné části spádového objektu byly k betonové konstrukci kotveny pomocí sklolaminátových tyčí. Dno vývaru tvoří zához z lomového kamene s prolitím betonem tak, aby od vrchní plochy kamene zůstalo 200 mm bez prolití jako možný úkryt pro ryby a vodní živočichy. Vývar je ukončen závěrným prahem, který je tvořen železobetonovou konstrukcí, a stejně jako samotný spádový objekt je obložen lomovým kamenem. Ve střední části prahu je vytvořena kyneta umožňující soustředěný odtok z vývaru stupně. U spádového objektu stupeň č. 1 byla pro migrační prostupnost provedena ve střední části kyneta umožňující soustředěný průtok. U spádového objektu stupeň č. 2 byla u pravého břehu vybudována migrační rampa. Rampa je tvořena betonovou deskou, nad kterou je proveden podklad z betonu, do kterého byly zapuštěny kameny na štět tvořící dno rampy. Rampa je rozdělena do podélných sekcí oddělených přepážkami z větších kamenů, které zajišťují vzdutí hladiny.

Stavební náklady na tyto dva spádové objekty jsou 5,479 mil. Kč bez DPH, z toho 3 mil. Kč bez DPH poskytl jako dotaci ze svého rozpočtu Moravskoslezský kraj.

Bližší informace:

Ing. Jiří Mojžíšek, Investiční odbor státního podniku Povodí Odry
Tel.: 724 537 937, e-mail: Jiri.Mojzisek@pod.cz

                  logo Povodi Odry                                       logo Moravskoslezskeho kraje