EN D PL

  1. Povodí Odry, Opavy a území povodí horní Opavy
  2. Historie povodní a povodňové ochrany v území
  3. Povodně 1996, 1997, hledání koncepce ochrany
  4. Informace o současném povodňovém riziku
  5. Výběr koncepce ochrany
  1. Funkce souboru opatření
  2. Zpracování investičního záměru
  3. Charakteristika opatření po celcích dle Investičního záměru
  4. Hlavní správní a rozhodovací kroky (usnesení vlády, EIA)
  1. Vývoj koryta rozrameněné řeky Opavy nad obcí Nové Heřminovy
  2. Revitalizační opatření v zátopě nádrže Nové Heřminovy
  3. Začlenění nádrže Nové Heřminovy v území
  4. Migrační zařízení – obtok zátopy nádrže Nové Heřminovy
  5. Splaveninový režim v řece Opavě a jeho ovlivnění nádrží Nové Heřminovy
  6. Revitalizace a úpravy toků v úseku pod nádrží Nové Heřminovy, v obcích Zátor, Brantice, Kostelec - Krnov
  7. Revitalizační úpravy v úsecích mimo sídla
  8. Úpravy na území města Krnova, pod Krnovem a vlivy na území Polska
  9. Suché nádrže a jejich začlenění do krajiny, opatření v ploše povodí
  10. Zprůchodnění řeky Opavy v úseku v Kunově po Krnov

OPATŘENÍ NA HORNÍ OPAVĚ SE ZAMĚŘENÍM NA PŘÍRODĚ BLÍZKÁ OPATŘENÍ

V červenci 2014 uplynulo 17 let od katastrofálních povodní v roce 1997, které tak citelně zasáhly do životů lidí v České republice. Povodí řeky Opavy bylo jedním z nejvíce postižených území. Bezprostředně po povodni se proto objevily požadavky, aby se provedla taková opatření, kterými by se nejen odčinily následky, ale která by také zmenšila rizika ztrát lidských životů a majetku v budoucnosti. Od té doby probíhala v odborné i laické veřejnosti debata na téma nejvhodnější koncepce opatření pro snížení povodňových rizik.

Na příkladu souboru opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy (Opatření na horní Opavě, také OHO) lze ukázat, že hledání všeobecně akceptovatelné koncepce ochrany před povodněmi je dlouhodobou záležitostí. Pokud má být nalezeno životaschopné řešení, musí být postup založen na systematické přípravě. V období do r. 2008 byly k problematice ochrany před povodněmi v povodí horní Opavy zpracovány desítky studií, posudků a stanovisek. Po rozhodnutí o výsledné koncepci, které učinila vláda ČR v roce 2008, vznikla rozhodující část podkladů a dokumentací v rámci projektu „Opatření na horní Opavě - příprava akce v období 2008-2010“, který ve vymezených činnostech pokračoval až do roku 2012. Komplexnost problematiky si vyžádala zpracování rozsáhlých souborů podkladů, které vedle projektových dokumentací zahrnují průzkumné a měřické práce, koncepční studie, modelové a výzkumné práce, podklady a práce spojené s posuzováním vlivů na životní prostředí a další.

Tato prezentace si klade za cíl podat stručné informace o důvodech přípravy souboru opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy, o postupech návrhu souboru opatření, o obsahu záměru a podrobněji se zabývá přírodě blízkými opatřeními. Prezentace je členěna do 4 oddílů a následně do dalších dílčích témat:

1) Charakteristika území a ochrana před povodněmi

Opatření ke snížení povodňových rizik se zaměřují na konkrétní území s jeho specifickými podmínkami. Rozhodnutí o koncepci ochrany před povodněmi musí odpovídat místním podmínkám, zajistit funkčnost celého systému a vzít do úvahy další aspekty významné při rozhodování.

2) Soubor opatření na ochranu před povodněmi na horní Opavě

Navržený soubor opatření ke snížení povodňových rizik v území horního toku řeky Opavy (Opatření na horní Opavě), jehož klíčovou součástí je i ochranná nádrž vodního díla Nové Heřminovy, je komplexním uceleným systémem využívajícím technické i přírodě blízké přístupy, zahrnujícím organizační a kompenzační opatření i příležitosti pro rozvoj území.

3) Přírodě blízká opatření v rámci souboru opatření na horní Opavě

Při přípravě souboru opatření na horní Opavě byl proveden mimořádně rozsáhlý soubor činností, který vedle projektových a průzkumných prací zahrnoval kvalitativní analýzy zaměřené na vodní prostředí a klima, specializované studie zaměřené na problematiku životního prostředí, průzkumy, hodnocení, dokumentace a všechny další činnosti související s procesem posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), zpracování podkladů pro potřeby územního plánování, podklady k majetkoprávnímu vypořádání a mnohé další. Snahou bylo začlenit do souboru opatření kompenzační opatření za zdokumentované vlivy na životní prostředí a území. Cílem navržených opatření je zamezit zhoršení stavu vod a případně i zlepšit stav řeky Opavy a její údolní nivy v řešeném úseku od Karlovic až po město Krnov.

4) Shrnutí

Protipovodňová opatření nelze zpravidla provést bez dotčení vlastnických práv a zásahů do životního prostředí. Současně však míra ochrany předurčuje, jakým způsobem se území bude v dlouhodobé perspektivě rozvíjet. Soubor opatření na snížení povodňových rizik v povodí horní Opavy může být považován za příklad komplexního přístupu k řešení ochrany před povodněmi v konkrétním území s maximálním možným využitím přírodě blízkých opatření. Poslední oddíl podává informaci o stavu přípravy v závěru roku 2014.