CZ D EN

ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ NA GÓRNEJ OPAWIE PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

W lipcu 2014 upłynęło 17 lat od katastrofalnych powodzi w roku 1997, które tak poważnie odcisnęły się na życiu ludzi w Republice Czeskiej. Dorzecze rzeki Opawy było jednym z najbardziej dotkniętych miejsc. Dlatego też bezpośrednio po powodzi pojawiły się żądania, aby wykonać takie zabezpieczenia, które nie tylko usunęłyby jej katastrofalne skutki, ale które również zmniejszyłyby ryzyko utraty życia i mienia ludzi w przyszłości. Od tego czasu odbywa się publiczna debata z udziałem specjalistów na temat najlepszej koncepcji środków, które należy podjąć dla zmniejszenia zagrożenia powodziowego.

Na przykładzie zestawu środków do zmniejszenia ryzyka powodziowego w dorzeczu górnego biegu rzeki Opawy (Środki na górnej Opawie, również OHO) można wykazać, że znalezienie ogólnie akceptowanej koncepcji ochrony przed powodziami jest kwestią długoterminową. Jeżeli ma być znalezione rozwiązanie możliwe do przyjęcia przez ogół, to całe postępowanie musi być oparte o systematyczne prace przygotowawcze. W okresie do r. 2008 w kwestii problematyki ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu górnej Opawy opracowano dziesiątki studiów, opinii i stanowisk. Po podjęciu decyzji o końcowej koncepcji ochrony przez rząd ČR w roku 2008, powstała decydująca część dokumentów i dokumentacji w ramach projektu „Środki na górnej Opawie – prace przygotowawcze w okresie 2008-2010“, który w ograniczonym zakresie był kontynuowany aż do roku 2012. Kompleksowość problematyki wymagała przetworzenia i przygotowania dużych zestawów dokumentów, które oprócz dokumentacji projektowych obejmują prace badawcze i pomiarowe, studia koncepcyjne, prace modelowe i naukowe, dokumenty i prace związane z oceną wpływów na środowisko naturalne, itp.

Zestaw środków do zmniejszenia ryzyka powodziowego w dorzeczu górnego biegu rzeki Opawy może być uważany za przykład kompleksowego podejścia do problemu rozwiązania ochrony przeciwpowodziowej na konkretnym terenie. Funkcjonalność i wystarczająca skuteczność tego zestawu środków została wykazana za pomocą prac dokumentacyjnych, a po przyjęciu końcowej koncepcji przedsiębiorstwo państwowe Povodí Odry zostało upoważnione przez rząd ČR do zapewnienia jego przygotowania i realizacji.

Ta prezentacja stawia sobie za cel przedstawienie krótkiej informacji o przyczynach przygotowania zestawu środków do zmniejszenia ryzyka powodziowego w dorzeczu górnego biegu rzeki Opawy, o procedurach projektowania zestawu środków i o treści zamierzeń inwestycyjnych, a bardziej szczegółowo zajmuje się środkami przyjaznymi dla przyrody. Prezentacja jest podzielona na 4 części, a następnie na dalsze tematy cząstkowe:

1. Charakterystyka terenu i ochrona przeciwpowodziowa

Środki do zmniejszenia ryzyka powodziowego są ukierunkowane na konkretny teren z uwzględnieniem jego specyficznych warunków. Decyzja o koncepcji ochrony przeciwpowodziowej musi odpowiadać warunkom lokalnym, zapewnić funkcjonalność całego systemu i wziąć pod uwagę inne aspekty istotne przy podejmowaniu decyzji.

 • Dorzecze Odry, Opawy i teren dorzecza górnej Opawy
 • Historia powodzi i środki ochrony przeciwpowodziowej w regionie
 • Powodzie 1996, 1997, poszukiwanie koncepcji ochrony
 • Informacje o aktualnym zagrożeniu powodziowym
 • Wybór koncepcji ochrony

2. Zespół środków ochrony przeciwpowodziowej na górnej Opawie

Proponowany zestaw środków do zmniejszenia ryzyka powodziowego na terenie górnego biegu rzeki Opawy (Środki na górnej Opawie), którego kluczową częścią jest też dzieło wodne - zbiornik Nové Heřminovy, jest celowym, kompleksowym systemem wykorzystującym przyjazne dla środowiska naturalnego procedury techniczne, obejmującym środki organizacyjne i kompensacyjne oraz warunki rozwoju regionu.

 • Funkcje zestawu środków
 • Opracowanie zamierzenia inwestycyjnego
 • Charakterystyka środków z podziałem uwzględniającym zamierzenia inwestycyjne
 • Główne etapy administracyjne i decyzyjne (uchwała rządu, EIA)

3. Środki przyjazne dla środowiska naturalnego w ramach zespołu środków ochrony przeciwpowodziowej na górnej Opawie

Przy przygotowaniu zestawu środków na górnej Opawie został wykonany wyjątkowo rozległy zakres prac, który oprócz działań projektowych i badawczych obejmował analizy ilościowe skierowane na środowisko wodne i klimatyczne, specjalistyczne studia ukierunkowane na problematykę środowiska naturalnego, badania, opinie, dokumentowanie i wszystkie inne czynności związane z procesem oceny wpływów na środowisko naturalne (EIA), opracowanie dokumentów dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego, uregulowania spraw własnościowych, itp. Celem było włączenie do zestawu środków przedsięwzięć kompensujących udokumentowane wpływy na środowisko naturalne i region. Celem proponowanych środków jest zapobieżenie pogorszeniu się stanu wód i ewentualnie polepszenie stanu rzeki Opawy i jej doliny na rozpatrywanym odcinku od Karlovic aż do miasta Krnov.

 • Rozwój koryta rozgałęzionej rzeki Opawy nad gminą Nové Heřminovy
 • Środki rewitalizujące na terenie zalanym przez zbiornik Nové Heřminovy
 • Integracja zbiornika Nové Heřminovy w regionie
 • Urządzenia migracyjne – kanał opływowy terenu zalewowego zbiornika Nové Heřminovy
 • Transport źwirov rzeki Opawy z uwzględnieniem wpływu zbiornika Nové Heřminovy
 • Rewitalizacja i zmiany biegu rzeki na odcinku pod zbiornikiem Nové Heřminovy, w gminach Zátor, Brantice, Kostelec - Krnov
 • Rewitalizacja i zmiany na odcinkach poza terenami zamieszkanymi
 • Zmiany na terenie miasta Krnova, pod Krnovem i wpływy na teren Polski
 • Suche zbiorniki i ich integracja z krajobrazem, środki na obszarze dorzecza
 • Udrożnienie rzeki Opawy na odcinku od jazu w Kunově po Krnov

4. Podsumowanie

Środków przeciwpowodziowych nie można z reguły zrealizować bez naruszenia praw własnościowych i ingerencji do środowiska naturalnego. Jednocześnie jednak skala ochrony określa w jaki sposób ten region będzie się rozwijać w długotrwałym horyzoncie czasowym. Środki do zmniejszenia ryzyka powodziowego w dorzeczu górnej Opawy są kompleksowym projektem ochrony przed powodziami w konkretnym regionie z maksymalnie możliwym wykorzystaniem sposobów przyjaznych dla przyrody. Ostatnia część zawiera informacje o stanie przygotowań na koniec roku 2014.

Dalsze części prezentacji są dostępne tylko w języku czeskim.

Szczegółowych informacji udzieli Państwu inwestor środków na górnej Opawie, Povodí Odry przedsiębiorstwo państwowe za pośrednictwem adresu e-mailowego noveherminovy@pod.cz. Prosimy podawać w zapytaniach Państwa dane kontaktowe.

STRONA GŁÓWNA (CZ)