EN D PL

  1. Povodí Odry, Opavy a území povodí horní Opavy
  2. Historie povodní a povodňové ochrany v území
  3. Povodně 1996, 1997, hledání koncepce ochrany
  4. Informace o současném povodňovém riziku
  5. Výběr koncepce ochrany
  1. Funkce souboru opatření
  2. Zpracování investičního záměru
  3. Charakteristika opatření po celcích dle Investičního záměru
  4. Hlavní správní a rozhodovací kroky (usnesení vlády, EIA)
  1. Vývoj koryta rozrameněné řeky Opavy nad obcí Nové Heřminovy
  2. Revitalizační opatření v zátopě nádrže Nové Heřminovy
  3. Začlenění nádrže Nové Heřminovy v území
  4. Migrační zařízení – obtok zátopy nádrže Nové Heřminovy
  5. Splaveninový režim v řece Opavě a jeho ovlivnění nádrží Nové Heřminovy
  6. Revitalizace a úpravy toků v úseku pod nádrží Nové Heřminovy, v obcích Zátor, Brantice, Kostelec - Krnov
  7. Revitalizační úpravy v úsecích mimo sídla
  8. Úpravy na území města Krnova, pod Krnovem a vlivy na území Polska
  9. Suché nádrže a jejich začlenění do krajiny, opatření v ploše povodí
  10. Zprůchodnění řeky Opavy v úseku v Kunově po Krnov

INFORMACE O SOUČASNÉM POVODŇOVÉM RIZIKU

V období po povodni jsou zpravidla sestavovány bilance ztrát a povodňových škod, které vznikají osobám a jiným soukromým subjektům, městům a obcím i státu. Pohled na míru následků a výši nastalých škod se v čase vyvíjí, obdobně, jako se mění hodnota majetku, vnímání různých typů újmy, výskyt subjektů vystavených povodňovému nebezpečí v území a náchylnost k případnému poškození.

Jedním z podkladů pro naplnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES (tzv. směrnice o povodních), který se členské státy zavázaly zajistit do 22. prosince 2013, jsou mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik. V oblasti horní Opavy se jedná o podklady vypracované v rámci Studií vyhodnocení a zvládání povodňových rizik. Výstupem studií zpracovaných podle sjednocených metodických postupů jsou zejména:

Mapy povodňového nebezpečí s uvedením rozsahu povodně, průběhu hladin, hloubek a rychlosti proudu vody, které byly stanoveny 2D matematickým hydraulickým modelem, podle těchto scénářů:

 • Povodně s nízkou pravděpodobností výskytu (Q500)
 • Povodněmi se středně vysokou pravděpodobností výskytu (Q100)
 • Povodněmi s vysokou pravděpodobností výskytu (Q20 a Q5)

Mapy povodňových rizik zobrazující plochy kategorií využití území, u kterých je překročena míra přijatelného rizika povodňového ohrožení.

Pro tyto studie jsou využívány nejlepší dostupné výpočetní postupy na podkladu podrobných prostorových dat, což přináší novou kvalitu výstupů. Významné také je, že výpočetní postupy a výsledky před využitím procházejí oponenturou ze strany expertů.

Pro povodí horní Opavy jsou relevantní zejména:

 • Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Opavě (úsek Úvalno-Nové Heřminovy)
 • Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Opavě (úsek Kravaře - Držkovice)

Uvedené studie pokrývají území obcí v povodí horní Opavy, ve kterých dosud nebylo dosaženo standardní míry ochrany. Těmito pracemi bylo potvrzeno, že obyvatelé a jejich majetky v lidských sídlech od Nových Heřminov, přes Zátor, Brantice, Krnov a místní části města Opavy jsou vystaveni nepřijatelnému riziku, přičemž se v tomto území jedná o ¾ všech ohrožených obyvatel v dílčím povodí Horní Odry. Výstupy studií vyhodnocení a zvládání povodňových rizik se využívají zejména

 • pro pořízení Plánu pro zvládání povodňových rizik povodí Odry
 • pro zpracování Dokumentace oblasti s významným povodňovým rizikem jako přílohy Plánu dílčího povodí Horní Odry
 • pro tvorbu územních plánů dotčených obcí a měst, respektive jejich revize
 • pro tvorbu povodňových plánů a krizového řízení nebo jejich úpravu
 • jako podklad pro investiční záměry správce toku
 • pro revizi vymezených záplavových území
 • pro vyjadřovací činnost správce povodí Odry
 • jako podklad pro polskou stranu v hraničních úsecích.

Výše rizika a náklady záměru

Opatření proti škodlivým účinkům povodní mají zejména za úkol omezit rizika ztrát životů, škod na majetku a životním prostředí. Pro objektivitu hodnocení je důležité disponovat nástroji, které standardizují kritéria rozhodování. Rozhodování o smysluplnosti plánovaných opatření na ochranu před povodněmi se v současnosti již neprovádí pouze prokázáním dostatečné kapacity koryt, případně i jiných návrhových parametrů. Pro posouzení se využívají metody rizikové analýzy, které jsou například schopny vzít v úvahu i zbytková rizika po překročení návrhových parametrů staveb.

Po zpřesnění nákladů projektu Opatření na horní Opavě přistoupil investor k hodnocení efektivity projektu analogicky s metodikou využívanou u projektů PPO financovanou s podporou programového financování MZe. Posudkem ČVUT byla průměrná roční povodňová škoda stanovena na cca 143 mil. Kč, 6 000 obyvatel je přímo ohrožených při povodni odpovídající Q100, z toho téměř 2 000 se nachází v oblasti vysoké míry rizika při povodních, kdy jsou ohrožováni na životě. Mezi obce, které jsou nejvíce ovlivněny rozhodnutím o koncepci ochrany před povodněmi, náleží Nové Heřminovy, Zátor, Brantice, Krnov se svými místními částmi nad i pod soutokem řeky Opavy s Opavicí, dále obce Brumovice, Holasovice, místní části Opavy Držkovice, Vávrovice, Malé Hoštice a město Opava.

Bližší informace o vypracovaných studiích jsou k dispozici u pověřeného investora - státního podniku Povodí Odry (e-mail: noveherminovy@pod.cz).