EN D PL

  1. Povodí Odry, Opavy a území povodí horní Opavy
  2. Historie povodní a povodňové ochrany v území
  3. Povodně 1996, 1997, hledání koncepce ochrany
  4. Informace o současném povodňovém riziku
  5. Výběr koncepce ochrany
  1. Funkce souboru opatření
  2. Zpracování investičního záměru
  3. Charakteristika opatření po celcích dle Investičního záměru
  4. Hlavní správní a rozhodovací kroky (usnesení vlády, EIA)
  1. Vývoj koryta rozrameněné řeky Opavy nad obcí Nové Heřminovy
  2. Revitalizační opatření v zátopě nádrže Nové Heřminovy
  3. Začlenění nádrže Nové Heřminovy v území
  4. Migrační zařízení – obtok zátopy nádrže Nové Heřminovy
  5. Splaveninový režim v řece Opavě a jeho ovlivnění nádrží Nové Heřminovy
  6. Revitalizace a úpravy toků v úseku pod nádrží Nové Heřminovy, v obcích Zátor, Brantice, Kostelec - Krnov
  7. Revitalizační úpravy v úsecích mimo sídla
  8. Úpravy na území města Krnova, pod Krnovem a vlivy na území Polska
  9. Suché nádrže a jejich začlenění do krajiny, opatření v ploše povodí
  10. Zprůchodnění řeky Opavy v úseku v Kunově po Krnov

SOUBOR OPATŘENÍ NA OCHRANU PŘED POVODNĚMI NA HORNÍ OPAVĚ

Jako Opatření na horní Opavě (OHO) je označován Soubor opatření na snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy s využitím přírodě blízkých povodňových opatření ve variantě schválené vládou ČR.

Usnesení vlády ČR č. 444/2008 předpokládá následující skladbu Opatření na horní Opavě:

 • Celek 1 - Nádrž Nové Heřminovy
 • Celek 2 - Opatření na vodních tocích
 • Celek 3 - Rozšíření monitorovací sítě
 • Celek 4 - Soubor malých vodních nádrží
 • Celek 5 - Úpravy v krajině
 • Celek 6 - Náhradní výstavba
 • Celek 7 - Dopravní obslužnost území a infrastruktura
 • Celek 8 - Přeložka silnice I/45
Dílčí tematické okruhy: