EN D PL

  1. Povodí Odry, Opavy a území povodí horní Opavy
  2. Historie povodní a povodňové ochrany v území
  3. Povodně 1996, 1997, hledání koncepce ochrany
  4. Informace o současném povodňovém riziku
  5. Výběr koncepce ochrany
  1. Funkce souboru opatření
  2. Zpracování investičního záměru
  3. Charakteristika opatření po celcích dle Investičního záměru
  4. Hlavní správní a rozhodovací kroky (usnesení vlády, EIA)
  1. Vývoj koryta rozrameněné řeky Opavy nad obcí Nové Heřminovy
  2. Revitalizační opatření v zátopě nádrže Nové Heřminovy
  3. Začlenění nádrže Nové Heřminovy v území
  4. Migrační zařízení – obtok zátopy nádrže Nové Heřminovy
  5. Splaveninový režim v řece Opavě a jeho ovlivnění nádrží Nové Heřminovy
  6. Revitalizace a úpravy toků v úseku pod nádrží Nové Heřminovy, v obcích Zátor, Brantice, Kostelec - Krnov
  7. Revitalizační úpravy v úsecích mimo sídla
  8. Úpravy na území města Krnova, pod Krnovem a vlivy na území Polska
  9. Suché nádrže a jejich začlenění do krajiny, opatření v ploše povodí
  10. Zprůchodnění řeky Opavy v úseku v Kunově po Krnov

ZPRACOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU

Usnesení vlády České republiky ze dne 21.4.2008 č. 444 ke konečné variantě opatření na snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy s využitím přírodě blízkých povodňových opatření ustanovilo investorem záměru státní podnik Povodí Odry a uložilo do konce roku 2009 předložit Investiční záměr (IZ). Investiční záměr byl zpracován ve skladbě uvedené v předkládacím materiálu MZe: Návrh konečné varianty opatření na snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy, který byl uvedeným usnesením vlády schválen.

Podrobnější členění do Staveb vytvořené v Investičním záměru zohledňuje očekávané postupy přípravy, projednávání a povolování jednotlivých opatření, vazby na procesy EIA, územní příslušnost, možné členění ve vztahu ke zdrojům financování a vazby na související záměry.

(Podrobnější členění na stavby navržené v IZ – zde).

IZ byl dokončen v závěru roku 2009 a schválen Usnesením vlády ČR č. 119 ze dne 16.2.2011 k předpokládanému zabezpečení finančních prostředků na přípravu a dílčí realizaci opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy s využitím přírodě blízkých opatření včetně dokončení majetkoprávního vypořádání.

Při přípravě souboru opatření na horní Opavě byl v etapě do roku 2012 proveden mimořádně rozsáhlý soubor činností, který zahrnoval geologické průzkumy, měřické práce, zajištění hydrologických podkladů včetně nestandardních dat, modelování srážkoodtokových poměrů, hydrodynamické modely, vodohospodářská řešení ochranné a zásobní funkce nádrží, projekční práce na IZ a na dalších stupních projektové dokumentace u vybraných staveb, výchozí architektonické návrhy, hodnocení bezpečnosti vodních děl, stabilitní analýzy, oponentury specifických projektových řešení, matematické a fyzikální modely proudění splaveninového režimu a související prognózy, kvalitativní analýzy zaměřené na vodní prostředí a klima, specializované studie zaměřené na problematiku životního prostředí, průzkumy, hodnocení, dokumentace a všechny další činnosti související s procesem EIA, zpracování podkladů pro potřeby územního plánování, inženýrské činnosti, podklady k majetkoprávnímu vypořádání a mnohé další.

V letech 2013 a 2014 pokračoval proces majetkoprávního vypořádání a projektové práce pro vymezené stavby navazující na IZ.