EN D PL

  1. Povodí Odry, Opavy a území povodí horní Opavy
  2. Historie povodní a povodňové ochrany v území
  3. Povodně 1996, 1997, hledání koncepce ochrany
  4. Informace o současném povodňovém riziku
  5. Výběr koncepce ochrany
  1. Funkce souboru opatření
  2. Zpracování investičního záměru
  3. Charakteristika opatření po celcích dle Investičního záměru
  4. Hlavní správní a rozhodovací kroky (usnesení vlády, EIA)
  1. Vývoj koryta rozrameněné řeky Opavy nad obcí Nové Heřminovy
  2. Revitalizační opatření v zátopě nádrže Nové Heřminovy
  3. Začlenění nádrže Nové Heřminovy v území
  4. Migrační zařízení – obtok zátopy nádrže Nové Heřminovy
  5. Splaveninový režim v řece Opavě a jeho ovlivnění nádrží Nové Heřminovy
  6. Revitalizace a úpravy toků v úseku pod nádrží Nové Heřminovy, v obcích Zátor, Brantice, Kostelec - Krnov
  7. Revitalizační úpravy v úsecích mimo sídla
  8. Úpravy na území města Krnova, pod Krnovem a vlivy na území Polska
  9. Suché nádrže a jejich začlenění do krajiny, opatření v ploše povodí
  10. Zprůchodnění řeky Opavy v úseku v Kunově po Krnov

HLAVNÍ SPRÁVNÍ A ROZHODOVACÍ KROKY (USNESENÍ VLÁDY, EIA)

Usnesení vlády ČR související postupem přípravy Opatření na horní Opavě

Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2007 č. 220 k návrhu postupu realizace opatření na ochranu před povodněmi v povodí horního toku řeky Opavy

Usnesení vlády České republiky ze dne 21. dubna 2008 č. 444 ke konečné variantě opatření na snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy s využitím přírodě blízkých povodňových opatření

Usnesení vlády České republiky ze dne 16. února 2011 č. 119 k předpokládanému zabezpečení finančních prostředků na přípravu a dílčí realizaci opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy s využitím přírodě blízkých opatření včetně dokončení majetkoprávního vypořádání

Usnesení vlády České republiky ze dne 27. března 2013 č. 221 ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. února do 28. února 2013

Usnesení vlády České republiky ze dne 16. dubna 2014 č. 251 k zabezpečení finančních prostředků na přípravu a dílčí realizaci opatření

ke snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy s využitím přírodě blízkých opatření

Proces EIA

Koncepce ochrany před povodněmi obsahující technické prvky včetně přehradní stavby bude mít vždy nezanedbatelný vliv na životní prostředí. Koncepci posuzování potvrdilo svým vyjádřením MŽP v 02/2009.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje (KÚ MSK) rozhodl ve vztahu k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, že záměr v celém svém rozsahu nebude mít nikde významný vliv na území evropsky významných lokalit a ptačí oblasti. Pro potřeby posuzování vlivů na životní prostředí byla zajištěna řada podkladových a specializovaných studií, např.

 • Posouzení vlivů na oblasti NATURA
 • Biologické průzkumy a biologická hodnocení
 • Ovlivnění teplotního režimu
 • Posouzení vlivu změny mikroklimatu
 • Posouzení změn splaveninového režimu

Pro Záměr 1 (Nádrž Nové Heřminovy, úprava Opavy a související opatření) bylo příslušným orgánem MŽP ČR. Dne 14. února 2012 vydalo MŽP ČR Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, Záměr „Nádrž Nové Heřminovy, úprava Opavy a související opatření“, č.j. 99416/ENV/11. Zbývající záměry, které prostorově nesouvisí se Záměrem 1, jsou vypořádány rozhodnutími KÚ MSK.

Územní plánování

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZUR MsK) jsou nadřazeným dokumentem pro zpracování územních plánů obcí. Opatření na horní Opavě jsou včleněny do platných ZUR MsK.

Postupně se díky aktivitě státního podniku Povodí Odry podařilo v letech 2009 – 2014 aktualizovat územně plánovací dokumentace všech obcí dotčených Opatřeními na horní Opavě a zapracovat do nich jednotlivé prvky celého záměru. Výjimkou je obec Nové Heřminovy, jejíž vedení se úpravě územního plánu brání.