EN D PL

  1. Povodí Odry, Opavy a území povodí horní Opavy
  2. Historie povodní a povodňové ochrany v území
  3. Povodně 1996, 1997, hledání koncepce ochrany
  4. Informace o současném povodňovém riziku
  5. Výběr koncepce ochrany
  1. Funkce souboru opatření
  2. Zpracování investičního záměru
  3. Charakteristika opatření po celcích dle Investičního záměru
  4. Hlavní správní a rozhodovací kroky (usnesení vlády, EIA)
  1. Vývoj koryta rozrameněné řeky Opavy nad obcí Nové Heřminovy
  2. Revitalizační opatření v zátopě nádrže Nové Heřminovy
  3. Začlenění nádrže Nové Heřminovy v území
  4. Migrační zařízení – obtok zátopy nádrže Nové Heřminovy
  5. Splaveninový režim v řece Opavě a jeho ovlivnění nádrží Nové Heřminovy
  6. Revitalizace a úpravy toků v úseku pod nádrží Nové Heřminovy, v obcích Zátor, Brantice, Kostelec - Krnov
  7. Revitalizační úpravy v úsecích mimo sídla
  8. Úpravy na území města Krnova, pod Krnovem a vlivy na území Polska
  9. Suché nádrže a jejich začlenění do krajiny, opatření v ploše povodí
  10. Zprůchodnění řeky Opavy v úseku v Kunově po Krnov

PŘÍRODĚ BLÍZKÁ OPATŘENÍ V RÁMCI SOUBORU OPATŘENÍ NA HORNÍ OPAVĚ

Záměr ochrany před povodněmi v povodí horní Opavy je situován v rozsáhlém území, které je v různé míře pozměněno lidskou činností, kde se ale současně vyskytují cenné přírodní hodnoty. Některým vlivům na životní prostředí se při zajišťování ochrany před povodněmi nelze vyhnout. Avšak tam, kde je předvídán negativní vliv opatření, je žádoucí dopady omezovat a do záměru včlenit také vhodné kompenzace. Došlo-li k negativnímu vývoji již v minulých obdobích, je záměr ochrany před povodněmi v povodí horní Opavy příležitostí pro iniciaci příznivějšího vývoje do budoucnosti.

Od dřívějšího pojetí přípravy jiných protipovodňových opatření se záměr ochrany před povodněmi v povodí horní Opavy odlišuje systematičností řešení environmentální problematiky, šíří zpracovaných podkladů a způsobem promítnutí do skladby opatření. Opatření na horní Opavě představují komplexní soubor činností, zahrnující jak preventivní technická protipovodňová opatření, tak opatření ke zlepšení vodního režimu v krajině či revitalizace a opatření na omezení vodní eroze. Vedle dosažení potřebné ochranné funkce byly brány v úvahu environmentální souvislosti zvažovaných opatření, dosažitelnost kompenzací případných sociálních dopadů a budoucí rozvoj území. Dosavadní příprava OHO se vyznačovala snahou o naplnění uceleného rozsahu záměru.

Dílčí tematické okruhy: