EN D PL

  1. Povodí Odry, Opavy a území povodí horní Opavy
  2. Historie povodní a povodňové ochrany v území
  3. Povodně 1996, 1997, hledání koncepce ochrany
  4. Informace o současném povodňovém riziku
  5. Výběr koncepce ochrany
  1. Funkce souboru opatření
  2. Zpracování investičního záměru
  3. Charakteristika opatření po celcích dle Investičního záměru
  4. Hlavní správní a rozhodovací kroky (usnesení vlády, EIA)
  1. Vývoj koryta rozrameněné řeky Opavy nad obcí Nové Heřminovy
  2. Revitalizační opatření v zátopě nádrže Nové Heřminovy
  3. Začlenění nádrže Nové Heřminovy v území
  4. Migrační zařízení – obtok zátopy nádrže Nové Heřminovy
  5. Splaveninový režim v řece Opavě a jeho ovlivnění nádrží Nové Heřminovy
  6. Revitalizace a úpravy toků v úseku pod nádrží Nové Heřminovy, v obcích Zátor, Brantice, Kostelec - Krnov
  7. Revitalizační úpravy v úsecích mimo sídla
  8. Úpravy na území města Krnova, pod Krnovem a vlivy na území Polska
  9. Suché nádrže a jejich začlenění do krajiny, opatření v ploše povodí
  10. Zprůchodnění řeky Opavy v úseku v Kunově po Krnov

ZAČLENĚNÍ NÁDRŽE NOVÉ HEŘMINOVY V ÚZEMÍ

V souvislosti s výstavbou nádrže Nové Heřminovy bude realizována skupina opatření v prostoru budoucí nádrže, ale i v jejím blízkém okolí, jež jsou rozhodující pro zapojení do krajiny a pro širší souvislosti funkce díla, které s budoucí existencí nádrže přímo souvisí. Významné jsou především:

 • odstranění zátěží, jež by mohly nepříznivě ovlivňovat kvalitu vody v nádrži a vodním toku,
 • krajinotvorné řešení,
 • revitalizace území v rozsahu méně četného kolísání hladin,
 • vytvoření řízených podmínek pro přístup k vodě,
 • návaznost na rozvojové programy obcí a podobně.

Do této skupiny opatření se dále začleňuje obtok nádrže pro zachování spojitosti přírodního vodního prostředí přes profil hráze (podrobněji zde).

Vodní dílo Nové Heřminovy ve sledované variantě menší nádrže zachovává rozhodující část zástavby obce Nové Heřminovy a v návaznosti na realizaci nádrže se vytváří podmínky pro další rozvoj obce. Z uvedeného důvodu zajistil státní podnik Povodí Odry zpracování Územní studie, která vychází z předpokladu koexistence obce a nádrže a měla by být východiskem pro zpracování nového územního plánu obce, pokud obec této příležitosti využije. I pro další obce přímo dotčené realizací nádrže (obce Zátor a Čaková) byly zajištěny změny územních plánů respektující rozvojové záměry obcí s vazbou na nádrž Nové Heřminovy.

Dalším faktorem, ze kterého vychází prostorová koncepce začlenění nádrže Nové Heřminovy do krajiny je přeložka silnice I/45 na pravý břeh nad úroveň maximální hladiny v nádrži. Tím vznikne základ nového dopravního řešení včetně připojení rozvojových částí obcí, komunikací k zabezpečení provozu díla, sítě cyklostezek a podobně.

Předpokládá se, že obce ve svých územních plánech budou schopny dodržet předpokládané regulativy využití území vycházející z typu zástavby odpovídající krajinnému rázu území.

Do územní koncepce obcí Zátor, Čaková a Nové Heřminovy se začlení i vlastní objekty vodního díla a plocha zátopy, prostorově navazující na rozvojové plochy obcí. Vyřešena bude další související infrastruktura (připojení vysokého napětí, sdělovací sítě, odkanalizování stávající zástavby i rozvojových ploch, posílení vodovodu, úpravy místní cestní sítě a pod.)

Budoucí nádrž představuje příležitost pro sportovní, rekreační a turistické aktivity. V návaznosti na plochu nádrže bude možné umístit parkové úpravy, sportoviště a další zařízení pro rekreaci, cyklotrasy, pro které bude možné využít i síť cest k zajištění provozu díla.

V ploše zátopy, zejména v konci vzdutí, se navrhují rozsáhlé revitalizační úpravy (podrobněji zde). Přítoky v prostoru nádrže budou upraveny pro omezení vodní eroze. Omezením zemědělského využití ploch v bezprostředním okolí nádrže a provedením rozsáhlé výsadby a zajištěním přítoků do nádrží dojede k omezení erozních jevů.

Úpravy začleňující vodní dílo do krajiny se bezprostředně dotýkají území jednotlivých obcí a jejich rozvojových záměrů. Proto jsou náměty pověřeného investora celého záměru – Povodí Odry, státní podnik – předkládány jednotlivým obcím a další příprava projektů pro začlenění nádrže do krajiny a rozvojových programů se uskutečňuje ve spolupráci s nimi.