EN D PL

  1. Povodí Odry, Opavy a území povodí horní Opavy
  2. Historie povodní a povodňové ochrany v území
  3. Povodně 1996, 1997, hledání koncepce ochrany
  4. Informace o současném povodňovém riziku
  5. Výběr koncepce ochrany
  1. Funkce souboru opatření
  2. Zpracování investičního záměru
  3. Charakteristika opatření po celcích dle Investičního záměru
  4. Hlavní správní a rozhodovací kroky (usnesení vlády, EIA)
  1. Vývoj koryta rozrameněné řeky Opavy nad obcí Nové Heřminovy
  2. Revitalizační opatření v zátopě nádrže Nové Heřminovy
  3. Začlenění nádrže Nové Heřminovy v území
  4. Migrační zařízení – obtok zátopy nádrže Nové Heřminovy
  5. Splaveninový režim v řece Opavě a jeho ovlivnění nádrží Nové Heřminovy
  6. Revitalizace a úpravy toků v úseku pod nádrží Nové Heřminovy, v obcích Zátor, Brantice, Kostelec - Krnov
  7. Revitalizační úpravy v úsecích mimo sídla
  8. Úpravy na území města Krnova, pod Krnovem a vlivy na území Polska
  9. Suché nádrže a jejich začlenění do krajiny, opatření v ploše povodí
  10. Zprůchodnění řeky Opavy v úseku v Kunově po Krnov

REVITALIZAČNÍ ÚPRAVY V ÚSECÍCH MIMO LIDSKÁ SÍDLA

V úseku řeky Opavy od VD Nové Heřminovy po Krnov se nacházejí dva ucelené úseky, kde se zástavba vzdaluje od trasy toku a to v úseku mezi Zátorem a Branticemi a úseku mezi Branticemi a Kostelcem. Za povodní se voda po překročení kapacity koryta Opavy rozlévá v šířce ploché údolní nivy a ohrožuje zástavbu obcí nalézající se v pravé části údolí.

Území je zemědělsky využité. Přestože půda v tomto území náleží velkému množství subjektů, zemědělské plochy jsou zcelené a jsou využívány až k hranici doprovodného říčního porostu. ÚSES, který je vymezen v souběhu s vodním tokem nebyl z hlediska využití území nikdy naplněn.

V období přípravy koncepce úprav byly zvažovány různé varianty řešení s vědomím, že z hlediska povodňové ochrany a ochrany přírody by v těchto úsecích bylo nežádoucí provádět úpravu koryta zvětšením jeho kapacity.

Řada segmentů trasy toku zachovává průběh dokumentovaný v historických mapách. Pro rozhodnutí o výsledné variantě byly významné zejména systematické průzkumy a biologická hodnocení zajišťované v souvislosti s procesem EIA, kdy bylo potvrzeno, že existující vodní tok má z hlediska vývoje jeho hydromorfologie a na ní vázanou biotickou složku velký potenciál přirozeného rozvoje.

Bylo rozhodnuto, že v úseku Zátor - Brantice a úseku Brantice a Kostelec mají mít navržená opatření povahu revitalizačních úprav a zásahů pro iniciaci přirozeného vývoje a ochrana nemovitostí bude zajišťována odsazenými hrázemi.

V období posuzování Investičního záměru OHO Ministerstvem životního prostředí ČR byla zvažována různá intenzita činností ve vodním toku s vědomím, že stavební práce budou představovat zásah do koryta řeky Opavy, na které jsou vázány struktury přírodních složek. Realizace opatření povede k likvidaci částí populací živočichů a rostlin v průběhu provádění stavebních prací, a přestože tyto vlivy budou reverzibilního charakteru a po dokončení stavebních prací bude území rychle rekolonizováno, bylo navrženo některé úseky ponechat bez stavebních úprav. V jiných úsecích bylo doporučeno provést lokální iniciační opatření k postupnému rozvolnění a prodloužení trasy, vytvoření průlehů, tůní, periodicky průtočných ramen a nasměrování říčního proudu pomocí překážek či výhonů na protější břehy za účelem podpory samovolného vývoje. Současně ale bylo z hlediska správce toku požadováno stanovit zásady provozních činností v revitalizovaných územích tak, aby soubor opatření zahrnující revitalizaci i hráz byl dlouhodobě schopen plnit svou funkci v mezích návrhových parametrů.

Základním opatřením, které umožní budoucí přírodní vývoj je majetkoprávní vypořádání rozsáhlého území, které je určeno k renaturaci.

V úseku řeky Opavy mezi Zátorem a obcí Brantice bude revitalizováno cca 2 km vodního toku. Koryto řeky Opavy je místně upraveno, jeví se relativně stabilní, v úseku nejsou žádná protipovodňová opatření z minulosti.

Ochranu před povodněmi bude zajišťovat odsazená zemní hráz. Průběh hráze kopíruje okraj rozvolněné zástavby podél toku Opavy, hráz je na obou koncích zavázána do zvýšeného terénu. Návrhový průtok je 120 m³/s, ve kterém je zahrnut odtok z nádrže Nové Heřminovy při transformaci návrhové povodně zvětšený o hydrologicky možné přítoky z mezipovodí. Bezpečnostní převýšení koruny hráze nad návrhovým průtokem je 0,5 m s výjimkou úseku hráze v km 0,060 – 0,450, kde vedení hráze v údolní nivě koncentruje průtok do užšího průtočného profilu a je nutné uvažovat se zvýšením hladiny při povodni na konkávní straně oblouku řeky, překážky průtoku a větší míru nejistot, zde bylo navrženo převýšení koruny o 0,8 m nad návrhovým průtokem.

Výškové vedení hráze bylo ověřeno 2D hydrodynamickým modelem. Výška hráze nad terénem kolísá podle úrovně terénu v rozmezí 0,5 – 2,0 m.

Návrhová osa koryta toku má délku 2,078 km. Revitalizační opatření v tomto úseku zahrnují celou škálu opatření od ponechání původního toku až po vytvoření mělké neopevněné kynety s omezením příčných pohybů, stabilizací berem a stabilizací kynety prahy zabraňujícími hloubkové erozi v podélném směru. Řešený pás údolní nivy má značně rozdílnou šířku, nároky na provedení revitalizace vodního toku se po délce liší (typické úpravy: koryto bez zásahu, obnova meandru, vytvoření paralelního ramene, rozšíření koryta, vytvoření bermy, zvlnění trasy, iniciační opatření a pod.). Proudové pole bylo ověřováno 2D hydrodynamickým modelem. Pro vegetační doprovod byly typově vymezeny plochy s ponecháním stávajících dřevin, návrhové plochy výsadeb a návrhové plochy sukcese.

Opatření v úseku Zátor – Brantice se vyznačují rozsáhlým dotčením vlastnických práv k pozemkům. Vypořádávány jsou jednak pozemky pod ochrannou hrází a také pozemky určené k renaturaci. Změny využití území i linie ochranné hráze vyžadují nově řešit přístupy na pozemky, dotčené komunikace a inženýrské sítě. Stavba je v projednané koncepci včleněna do územního plánu obcí. Řešení je postupně upřesňováno ve vazbě na výsledky majetkoprávního vypořádání.

Obdobná povaha úprav jako je popsána výše pro úsek Zátor – Brantice je navrhována také v úseku od Brantic ke Kostelci, kde bude revitalizováno cca 2,15 km vodního toku.

Je zachována podstatná část levobřežních porostů a terénu pravobřežní nivy. Změny jsou řešeny detailně, s maximálním respektem ke stávajícím hodnotám toku a porostů. Navržené prvky mají zejména zpestřit vodní prostředí a nabídnout v minulosti zaniklé nivní biotopy. Předpokládá se rovněž rychlejší regenerace prostředí a příznivější posun efektu revitalizace v čase.

Ochranu před povodněmi zajišťuje odsazená zemní hráz délky cca 2600 m. Návrhovým průtokem je 150 m³/s. Bezpečnostní rezerva koruny hráze je 0,5 nad úrovní hladiny při návrhovém průtoku. V km 0,524 kříží ochrannou hráz komunikace 3. třídy, průchod bude za větších povodní uzavřen mobilním hrazením. I pro tento úsek bylo výškové vedení hráze a proudové pole ověřováno 2D hydrodynamickým modelem.

Navržené úpravy přecházejí do navazujícího úseku v Krnově - Kostelci. Stavba je v projednané koncepci včleněna do územního plánu obce Brantice. Řešení je postupně upřesňováno ve vazbě na výsledky majetkoprávního vypořádání.