EN D PL

  1. Povodí Odry, Opavy a území povodí horní Opavy
  2. Historie povodní a povodňové ochrany v území
  3. Povodně 1996, 1997, hledání koncepce ochrany
  4. Informace o současném povodňovém riziku
  5. Výběr koncepce ochrany
  1. Funkce souboru opatření
  2. Zpracování investičního záměru
  3. Charakteristika opatření po celcích dle Investičního záměru
  4. Hlavní správní a rozhodovací kroky (usnesení vlády, EIA)
  1. Vývoj koryta rozrameněné řeky Opavy nad obcí Nové Heřminovy
  2. Revitalizační opatření v zátopě nádrže Nové Heřminovy
  3. Začlenění nádrže Nové Heřminovy v území
  4. Migrační zařízení – obtok zátopy nádrže Nové Heřminovy
  5. Splaveninový režim v řece Opavě a jeho ovlivnění nádrží Nové Heřminovy
  6. Revitalizace a úpravy toků v úseku pod nádrží Nové Heřminovy, v obcích Zátor, Brantice, Kostelec - Krnov
  7. Revitalizační úpravy v úsecích mimo sídla
  8. Úpravy na území města Krnova, pod Krnovem a vlivy na území Polska
  9. Suché nádrže a jejich začlenění do krajiny, opatření v ploše povodí
  10. Zprůchodnění řeky Opavy v úseku v Kunově po Krnov

SUCHÉ NÁDRŽE A JEJICH ZAČLENĚNÍ DO KRAJINY, OPATŘENÍ V PLOŠE POVODÍ

Změny využití pozemků, vhodná úprava agrotechnických postupů a realizace doprovodných technických opatření v ploše povodí byly při hledání koncepce ochrany před povodněmi v povodí horní Opavy ve studijních pracích od roku 2000 zařazovány do souboru činností, které by měly přispět k dosažení stanovených cílů ochrany. Míra vlivu na odtokové poměry v daném území je poměrně malá. Analýzou využití pozemků a erozního ohrožení byla v rámci studií v roce 2007 vymezena zemědělská půda, na které by případná opatření v ploše povodí byla žádoucí (na přehledné situaci vyznačena růžově). Z rozložení vymezených ploch je zřejmé, že zastoupení zemědělské půdy v území nad Krnovem je malé. Ani opatření na lesních pozemcích nejsou schopna přinést významnější efekty za povodňových situací, které v území působí podstatné škody.

Uskutečnění opatření v ploše povodí na zemědělské půdě se děje především prostřednictvím pozemkových úprav (KPÚ) zajišťovaných v gesci pozemkových úřadů. Investor souboru OHO inicioval změnu priorit provádění KPÚ a průběžně sleduje jejich vyhlašování i postup (stav KPÚ 2014 – zde).

V průběhu přípravy koncepce opatření na horní Opavě byla zvažována celá řada variant umístění i parametrů souboru malých vodních nádrží (MVN). Prověřeny byly prakticky všechny lokality v povodí horní Opavy připadající v úvahu z morfologického hlediska a to i s cílem vyjasnit zda, případně do jaké míry by MVN byly schopny nahradit účinek nádrže VD Nové Heřminovy. Prověřovány byly jak nádrže umístěné v údolní nivě Opavy, tak nádrže na přítocích, i v kombinaci s opatřeními v ploše povodí a revitalizacemi řeky Opavy a některých jejich přítoků. Přestože samotnými opatřeními v krajině a souborem MVN není možné dosáhnout podstatného zvýšení úrovně ochrany před povodněmi ze srážek vyvolávajících povodně působící největší škody, mají opatření v ploše povodí a MVN neopominutelný význam v lokální ochraně před povodněmi (hlavně za přívalových srážek) a pro zlepšování vodního režimu v krajině. Synergický efekt MVN a úprav v krajině je zahrnut v celkovém účinku výsledného souboru opatření na horní Opavě.

Soubor MVN v povodí horního toku řeky Opavy tvoří:

MVN

Vodní tok

Celkový objem nádrže po Hmax (tis m³)

Délka hráze (m)

Výška hráze nad terénem (m)

Pozn.

Krnov

bezejmenný

44,0

145

9,5

Dle IZ

Jelení

Kobylí potok

843,6

273

16,0

Dle DSP

Loděnice

Lipinka

90,5

290

5,5

Dle DSP

Košetice

Heraltický potok

403,0

170

11,0

Dle IZ

Lichnov III

Tetřevský potok

93,7

235

9,9

Dle DSP

Lichnov V

bezejmenný

80,3

200

5,7

Dle DSP

Nádrž Krnov na bezejmenném občasném toku vznikajícím v období srážek v území navazujícím na zástavbu města Krnova v území nad ulicí Fügnerova. Nádrž omezuje negativní vlivy přívalových srážek na přiléhající část zástavby a přispívá ke zvládání pravobřežních vnitřních vod protipovodňového systému Krnova.

Nádrž Jelení na Kobylím potoce, levostranném přítoku řeky Opavy v obci Karlovice ve Slezsku, je největší ze souboru MVN (podle normových hledisek se již nejedná o malou vodní nádrž). Svým účinkem přispívá k dosažení požadované míry ochrany v místní části Karlovic a spolupůsobí s ochranným prostorem níže ležícího VD Nové Heřminovy.

Nádrž Loděnice se nachází na vodním toku Lipinka nad osadou Loděnice (místní částí Holasovic). Hlavními účely nádrže je lokální ochrana před povodněmi a omezení kulminačních průtoků vnitřních vod, které je třeba zvládat za ohrázováním Opavy podél Holasovic, obci situované mezi městy Krnov a Opava.

Nádrž Košetice na Heraltickém potoce měla přispívat k lokální ochraně před povodněmi a zlepšení odtokových poměrů. Neúspěch jednání o majetkoprávním vypořádání bohužel znemožnil další postup přípravy zamýšlené nádrže a soubor staveb, ke kterému se vztahuje usnesení vlády ČR z roku 2014 již touto nádrž neobsahuje.

Nádrž Lichnov III na Tetřevském potoce je jednou ze souboru nádrží navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lichnov. Je druhou, níže ležící ochrannou nádrží v kaskádě, přispívá k omezení odnosu splavenin a ochraně zástavby příslušné části obce Lichnov za přívalových srážek i dalšímu snížení povodňových průtoků v Čižině.

Nádrž Lichnov V je další ze souboru MVN navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lichnov. Nachází se na bezejmenném občasném toku vznikajícím v období srážek, omezuje průtoky a projevy eroze z pravobřežní části povodí Čižiny nad obcí Lichnov, čímž přispívá k lokální ochraně.

Další nádrž systému MVN – Lichnov II – byla jako investice Pozemkového úřadu stavebně dokončena v roce 2014. Jedná se o nádrž zrealizovanou jako jedno ze společných opatření komplexní pozemkové úpravy na KÚ Lichnov. Nádrž je umístěna na Tetřevském potoce a bude spolupůsobit s nádrží Lichnov III.

Všechna vodní díla souboru malých vodních nádrží jsou navržena jako suché nádrže. Návrhové parametry jednotlivých nádrží (zejména kapacity funkčních objektů a předpokládané průběhy transformací) byly optimalizovány pro tlumení lokálních přívalových povodní a ověřeny simulacemi na srážkoodtokovém modelu i pro regionální srážky.

Navrhované nádrže vyhoví bezpečnostním technickým standardům pro vzdouvací stavby tohoto typu.

Plochy zátopy všech nádrží jsou revitalizovány a jsou zde vytvářeny předpoklady pro vznik nových, na vodu vázaných biotopů.