EN D PL

  1. Povodí Odry, Opavy a území povodí horní Opavy
  2. Historie povodní a povodňové ochrany v území
  3. Povodně 1996, 1997, hledání koncepce ochrany
  4. Informace o současném povodňovém riziku
  5. Výběr koncepce ochrany
  1. Funkce souboru opatření
  2. Zpracování investičního záměru
  3. Charakteristika opatření po celcích dle Investičního záměru
  4. Hlavní správní a rozhodovací kroky (usnesení vlády, EIA)
  1. Vývoj koryta rozrameněné řeky Opavy nad obcí Nové Heřminovy
  2. Revitalizační opatření v zátopě nádrže Nové Heřminovy
  3. Začlenění nádrže Nové Heřminovy v území
  4. Migrační zařízení – obtok zátopy nádrže Nové Heřminovy
  5. Splaveninový režim v řece Opavě a jeho ovlivnění nádrží Nové Heřminovy
  6. Revitalizace a úpravy toků v úseku pod nádrží Nové Heřminovy, v obcích Zátor, Brantice, Kostelec - Krnov
  7. Revitalizační úpravy v úsecích mimo sídla
  8. Úpravy na území města Krnova, pod Krnovem a vlivy na území Polska
  9. Suché nádrže a jejich začlenění do krajiny, opatření v ploše povodí
  10. Zprůchodnění řeky Opavy v úseku v Kunově po Krnov

ZPRŮCHODNĚNÍ ŘEKY OPAVY V ÚSEKU OD JEZU V KUNOVĚ PO KRNOV

Dřívějšími úpravami na řece Opavě a především výstavbou stupňů došlo v minulosti k fragmentaci říčních biotopů a na více místech byla znemožněna protiproudá migrace. V rámci souboru opatření na horní Opavě má dojít ve spolupráci s odborníky -ichtyology k nápravě tohoto stavu a to všude tam, kde se navrhovanými úpravami na tocích do existující migrační překážky má zasahovat. Současně se sleduje zlepšení podmínek pro vodní turistiku, zejména v úseku pod Novými Heřminovy, kde lze s ohledem na existenci nádrže zajistit vhodnější průtokové poměry.

A. Opatření v prostoru jezu Kunov zahrnují mimo rekonstrukci jezu a realizaci MVE také výstavbu rybího přechodu. Rybí přechod umožní propojení přírodně cenného výše ležícího úseku řeky Opavy s přírodně se vyvíjejícím bezzásahovým úsekem nad obcí Nové Heřminovy. Opatření v prostoru jezu Kunov rovněž zahrnují provedení havarijního profilu pro případ nutnosti zvládání kontaminace vod.

B. Jako kompenzační opatření za přerušení spojitosti přírodního vodního prostředí řeky Opavy nádrží a hrází VD Nové Heřminovy je do souboru opatření zařazeno obtokové koryto kolem nádrže (více zde). Vodní prostředí nádrže Nové Heřminovy bude odděleno spádovým stupněm od výše ležícího úseku toku, což by v případě potřeby pomohlo omezit nepříznivé vlivy populací v nádrži na cenné pstruhové vody v úseku řeky Opavy nad nádrží.

C. V km 81,110 řeky Opavy pod Zátorem dojde v rámci protipovodňové úpravy s revitalizací ke zrušení pevného jezu.

D. Pevný jez v říčním km 78,340 v Branticích byl původně navržen k nahrazení novým pohyblivým vakovým jezem. Uspořádání jezu bylo optimalizováno modelovým výzkumem na fyzikálním modelu včetně chodu splavenin a návrhu rybího přechodu a vodácké propusti (LVV FAST VUT 2010). S předpokladem výkupu jezu, MVE, náhonu a souvisejících objektů se otevřela možnost upravit dříve sledovanou koncepci rekonstrukce objektu. Jez může být nahrazen nižším stupněm, k jezu bude doplněn rybí přechod ve vhodnějším umístění (při levém břehu) a vodácká propust.

E. Pevný jez v Kostelci v km 72,820 bude rekonstruován doplněním o rybí přechod a vodáckou propust.

F. Jez v Krnově v km 70.860 u městského parku bude pro zlepšení průběhu hladiny při povodňových průtocích a omezení zanášení jezové zdrže přestavěn na vakový a bude doplněn rybím přechodem a vodáckou propustí.