EN D PL

  1. Povodí Odry, Opavy a území povodí horní Opavy
  2. Historie povodní a povodňové ochrany v území
  3. Povodně 1996, 1997, hledání koncepce ochrany
  4. Informace o současném povodňovém riziku
  5. Výběr koncepce ochrany
  1. Funkce souboru opatření
  2. Zpracování investičního záměru
  3. Charakteristika opatření po celcích dle Investičního záměru
  4. Hlavní správní a rozhodovací kroky (usnesení vlády, EIA)
  1. Vývoj koryta rozrameněné řeky Opavy nad obcí Nové Heřminovy
  2. Revitalizační opatření v zátopě nádrže Nové Heřminovy
  3. Začlenění nádrže Nové Heřminovy v území
  4. Migrační zařízení – obtok zátopy nádrže Nové Heřminovy
  5. Splaveninový režim v řece Opavě a jeho ovlivnění nádrží Nové Heřminovy
  6. Revitalizace a úpravy toků v úseku pod nádrží Nové Heřminovy, v obcích Zátor, Brantice, Kostelec - Krnov
  7. Revitalizační úpravy v úsecích mimo sídla
  8. Úpravy na území města Krnova, pod Krnovem a vlivy na území Polska
  9. Suché nádrže a jejich začlenění do krajiny, opatření v ploše povodí
  10. Zprůchodnění řeky Opavy v úseku v Kunově po Krnov

SHRNUTÍ

Soubor opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy může být považován za příklad komplexního přístupu k řešení ochrany před povodněmi v konkrétním území. Funkčnost i dostatečná účinnost tohoto souboru opatření byly podkladovými pracemi prokázány a po přijetí výsledné koncepce byl státní podnik Povodí Odry pověřen vládou ČR k zajištění jeho přípravy a realizací.

Opatření na horní Opavě nelze provést bez dotčení vlastnických práv a zásahů do životního prostředí. Z hlediska funkce je klíčovou součástí souboru OHO ochranná nádrž vodního díla Nové Heřminovy, soubor je však komplexním uceleným systémem, který využívá technické i přírodě blízké přístupy, zahrnuje organizační a kompenzační opatření a vytváří příležitosti pro rozvoj území v dlouhodobé perspektivě.

Investiční záměr OHO byl schválen vládou ČR v roce 2011 s požadavkem na finanční úspory. Ekonomická analýza zpracovaná s podporou metod rizikové analýzy prokázala smysluplnost záměru.

V roce 2012 vydalo MŽP kladné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, čímž byl uzavřen proces EIA a jeho výsledky jsou zohledňovány v postupně zpracovávaných projektových dokumentacích staveb.

Soubor OHO je promítnut do platných Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a územních plánů všech dotčených obcí s výjimkou obce Nové Heřminovy. První stavby souboru opatření byly realizovány ke konci roku 2014 a příprava dalších se odvozuje zejména z finančních možností investora a výše podpory z příslušných programů. Současně pokračuje i majetkoprávní vypořádání.

Po postupném dokončení všech navrhovaných opatření na horní Opavě bude ochráněno přes 6 000 obyvatel (počet osob přímo ohrožovaných v záplavových územích při Q100) a bude dosažena průměrná roční úspora na povodňových škodách cca 91 mil. Kč. Spolu s využitím nadlepšovací funkce VD Nové Heřminovy ve prospěch minimálních průtoků v údolí řeky Opavy pod vodním dílem budou z vodohospodářského hlediska vytvořeny podmínky pro další rozvoj v tomto příhraničním regionu.