EN D PL

  1. Povodí Odry, Opavy a území povodí horní Opavy
  2. Historie povodní a povodňové ochrany v území
  3. Povodně 1996, 1997, hledání koncepce ochrany
  4. Informace o současném povodňovém riziku
  5. Výběr koncepce ochrany
  1. Funkce souboru opatření
  2. Zpracování investičního záměru
  3. Charakteristika opatření po celcích dle Investičního záměru
  4. Hlavní správní a rozhodovací kroky (usnesení vlády, EIA)
  1. Vývoj koryta rozrameněné řeky Opavy nad obcí Nové Heřminovy
  2. Revitalizační opatření v zátopě nádrže Nové Heřminovy
  3. Začlenění nádrže Nové Heřminovy v území
  4. Migrační zařízení – obtok zátopy nádrže Nové Heřminovy
  5. Splaveninový režim v řece Opavě a jeho ovlivnění nádrží Nové Heřminovy
  6. Revitalizace a úpravy toků v úseku pod nádrží Nové Heřminovy, v obcích Zátor, Brantice, Kostelec - Krnov
  7. Revitalizační úpravy v úsecích mimo sídla
  8. Úpravy na území města Krnova, pod Krnovem a vlivy na území Polska
  9. Suché nádrže a jejich začlenění do krajiny, opatření v ploše povodí
  10. Zprůchodnění řeky Opavy v úseku v Kunově po Krnov

O PREZENTACI

Podklady pro zpracování prezentace byly převzaty ze souboru prací pořízených v rámci akce Opatření na horní Opavě v období 2008 až 2010 a navazujících či souvisejících projektových prací. Pro investora Povodí Odry, státní podnik zajišťovala tyto činnosti společnost Pöyry Environment a.s.

Při přípravě souboru opatření na horní Opavě již byl proveden mimořádně rozsáhlý soubor činností, který zahrnuje geologické průzkumy, měřické práce, zajištění hydrologických podkladů včetně nestandardních dat, modelování srážkoodtokových poměrů, hydrodynamické modely, vodohospodářská řešení ochranné a zásobní funkce nádrží, projekční práce na IZ a na dalších stupních projektové dokumentace u vybraných staveb, výchozí architektonické návrhy, hodnocení bezpečnosti vodních děl, stabilitní analýzy, oponentury specifických projektových řešení, matematické a fyzikální modely proudění splaveninového režimu a související prognózy, kvalitativní analýzy zaměřené na vodní prostředí a klima, specializované studie zaměřené na problematiku životního prostředí, průzkumy, hodnocení, dokumentace a všechny další činnosti související s procesem EIA, zpracování podkladů pro potřeby územního plánování, inženýrské činnosti, podklady k majetkoprávnímu vypořádání a další.

V průběhu prací se velmi osvědčila spolupráce širokého okruhu odborníků na tvorbě koncepce, která plní funkční požadavky ochrany před škodlivými účinky velkých vod, omezuje a kompenzuje negativní vlivy na jednotlivé složky ekosystému, zohledňuje společenské vnímání opatření na ochranu před povodněmi jako součásti životního prostředí a bere v úvahu i další možné zájmy a aktivity v území.

Spolu s odborným kolektivem investora celého záměru Opatření na horní Opavě státního podniku Povodí Odry a projektovým týmem společnosti Pöyry Environment a.s. se na konkrétních pracích v jednotlivých oblastech přípravy podílela řada dalších pracovišť a specialistů:

 • Hydrologie, klimatologie, (ČHMÚ, PF UK v Praze);
 • Srážkoodtokové modelování (Prof. M. Starý);
 • Inženýrsko geologický průzkum, hydrogeologie, geofyzika (Algoman – ZH s.r.o., AZ Consult, spol. s r.o., Inset s.r.o., G-Impuls s. r. o., Novosad IG/EG);
 • Spolupráce při hodnocení bezpečnosti vodních děl (Prof. V. Broža, Prof. J. Říha, VD TBD a.s.);
 • Spolupráce a supervize v hydrotechnice (Doc. A. Havlík, ČVUT, Ing. Z. Zachoval, VUT v Brně);
 • Spolupráce při projektových činnostech (ATELIER FONTES s.r.o., AQUATEST a.s., Golík VH s.r.o., Rybák – Projektování staveb, spol. s r. o., SHB a.s., Šindlar s.r.o., VRV a.s.);
 • Fyzikální hydrotechnické modelování (LVV FAST VUT v Brně);
 • Spolupráce při inženýrských činnostech (C.S.C. spol. s r.o.);
 • Vizualizace projektových návrhů (Ing. M. Karbáč);
 • EIA a související činnosti (AMEC s.r.o., Biologické centrum AV ČR, v.v.i., G-Consult, spol. s r.o., a tým dalších specialistů);
 • Finanční analýza (Doc. L. Satrapa a kolektiv ČVUT).

Prezentaci pro Povodí Odry, státní podnik zpracovala společnost Pöyry Environment a.s.
Obsah prezentace: Ing. Jiří Švancara (Pöyry Environment a.s.)
Spolupráce objednatele: Ing. Eva Hrubá, Ing. Lukáš Pavlas, Ing. Břetislav Tureček (Povodí Odry, státní podnik)
Webdesign: Hynek Svatoš