Porubka

Porubka

Potok Porubka je jedním z menších levostranných přítoků středního úseku Odry nad Ostravou. Ústí do Odry v městské části Ostravy - Svinova ve výšce 210 m n.m., pramení v 390 m n.m. pod obcí Pustá Polom. Celková jeho délka od pramene k ústí je 20,1 km, po celé této délce potok spravuje státní podnik Povodí Odry.

Sklon dna se v dolní polovině, kudy protéká okrajovými obvody Ostravy (Svinov, Poruba), pohybuje okolo 2,5 ‰, výše pak (km 9 – 13) přibližně na 5,5 ‰. Z větších přítoků s povodím nad 10 km2 do Porubky ústí pouze potok Mešnice (levostranný přítok v km 10,1).

Ačkoliv Porubka patří k menším tokům délkou i plochou povodí, její význam souvisí s tím, že teče okrajovými částmi krajského města Ostravy, jehož se stává významnou součástí. Nad Ostravou protéká kromě toho okraji obcí Vřesiny a Dolní Lhoty, v mezilehlém prostoru a mimo zástavbu probíhá v téměř 8 km dlouhém souběhu s tramvajovou tratí Poruba – Kyjovice.

Situování Porubky nesouvisí s žádným územím, které by bylo předmětem ochrany přírody, přesto v jejím korytě je z chráněných živočichů registrován výskyt střevle potoční a raka říčního. Druhová skladba společenstva ryb je na ni ovlivněna existencí menších rybníků v povodí, takže ichtyocenóza má v úseku přibližně od koupaliště nad Porubou (km 7,0) směrem k ústí charakter s převažujícími kaprovitými rybami.

Celkově je Porubka tokem se stabilními sklonovými i směrovými poměry, v horních 2/3 délky se její koryto nachází ve zcela přirozeném stavu

Ožehavým problémem Porubky byla dosud kapacitní nedostatečnost koryta na její spodní třetině délky. Zde probíhá potok územím s hustým osídlením tzv. Staré Poruby, která se stala součásti dnešní 80tisícové nové městské čtvrti Ostravy Poruby. Nedostatečná průtočnost toku, pohybující se okolo pětileté vody, která v dřívější době vcelku dostačovala, se během vývoje stala kritickou vzhledem k tomu, že zástavba podél toku se zahustila a škody ze záplav za povodní tak nabyly na významu. Po řadě odkladů až teprve v poslední době (2009 – 2011) došlo v uvedené dolní části toku (km 0,9 - 7,2) k úpravám, dílčím přeložkám, zkapacitněním, a ohrázováním koryta, která v komplexu zajišťují okolní zástavbě ochranu na dvacetiletou vodu (Q20). Nelze vyloučit, že tento stupeň zabezpečenosti, kdy vyšší průtoky budou vybřežovat, se nebude jevit časem jako dostatečný. Přitom stísněné územní poměry, jejichž rezervy provedenými opatřeními již byly beze zbytku vyčerpány, neumožní míru povodňové zabezpečenosti dále zvýšit. Pro tento účel se proto jeví jako jediná možnost zřízení retenční nádrže výše v povodí, která by průběh povodňových vln zachytila a kulminační povodňové průtoky pod ní snížila. Zatím je tento záměr (opakovaně) zkoumán pro lokalitu Vřesina, a to na úrovni studie proveditelnosti.

Z akumulací vody, které v povodí Porubky existují v současnosti, je třeba zmínit nově opravený tzv. Zámecký rybník na dolním konci staré Poruby. Je napojen odběrem vody na Porubku, která v jeho těsném souběhu protéká. Slouží k rybochovným a rekreačním účelům, na průběh povodňových průtoků větší vliv nemá.

Úsek Porubky nad Ostravou - Porubou (nad km 7,6) vede méně exponovaným prostorem a záplavové území za povodní zde postihuje kromě chatovišť, vzniklých živelně v klikatých meandrech Porubky, jen luční pozemky a vegetaci doprovodných porostů. Zásahy do koryta v podobě jakýchkoliv úprav zde z minula neexistují a ani se s nimi do budoucna nepočítá.

Výustní trať Porubky je ovlivňována především zpětným vzdutím z řeky Odry. Ochrana jejího levobřežního prostoru na soutoku s Odrou je stavebně připravena k řešení pomocí prodloužení a zvýšení oderské hráze, území na pravém břehu zůstane však i nadále ovlivňováno rozlivy. Jeho ochrana před povodněmi, resp. způsob, jakým jí bude dosaženo, bude záležet na záměrech statutárního města Ostravy.

Vodohospodářská bilance na Porubce vykazuje jako důsledek „užívání vody“ menší nárůst průtoku. I zde je to způsobeno dotací pitné vody do jejího povodí přes systém Ostravského oblastního vodovodu. Na posledních jejích dvou stech metrech před ústím „bilanční přírůstek“ zapříčiňuje zaústění Mlýnky. Ta je hlavní páteří Polanecko-jistebnických rybníků v nivě Odry (s odběrem vody od jezu na Odře ve Studénce) a zbytkový průtok z jejich zásobení se vrací (do Odry) právě prostřednictvím Porubky těsně před jejím zaústěním.

Do Porubky je výše zaústěna řada menších výustí, včetně místních kanalizačních sítí ze Staré Poruby, Vřesiny a Čavisova, čímž je zatěžována kvalita vody na tomto toku, Odpadní vody z 80tisícové Poruby jsou ale přes Ústřední čistírnu odpadních vod odváděny mino Porubku, pod jejím zaústěním a až dále níže do Odry.


Mapa

 • Mapa řeky Porubky

Fotogalerie

 • 09/1 Horní tok Porubky pod Kyjovicemi v místní části Zálučí (km 16,6 – proti vodě)

  09/1 Horní tok Porubky pod Kyjovicemi v místní části Zálučí (km 16,6 – proti vodě)

 • 09/2 Horní část údolí Porubky je rekreační oblastí Ostravy, která v řadě míst byla živelným způsobem zastavěna chatovišti. Před břehovou erozí a zaplavením se chataři brání všemožnými amatérskými způsoby (km 11,9 - proti vodě)

  09/2 Horní část údolí Porubky je rekreační oblastí Ostravy, která v řadě míst byla živelným způsobem zastavěna chatovišti. Před břehovou erozí a zaplavením se chataři brání všemožnými amatérskými způsoby (km 11,9 - proti vodě)

 • 09/3 Poruba jako obec byla připojená k Ostravě v 50-tých letech min. století. Její první sídlištní obvod byl vystavěn ve stylu socialistického realizmu, tzv. Sorela (věž vlevo)

  09/3 Poruba jako obec byla připojená k Ostravě v 50-tých letech min. století. Její první sídlištní obvod byl vystavěn ve stylu socialistického realizmu, tzv. Sorela (věž vlevo)

 • 09/4 Stěhování nájemníků do domů 1. porubského obvodu v r. 1951 (předchozí věž v pozadí ještě ve stavbě)

  09/4 Stěhování nájemníků do domů 1. porubského obvodu v r. 1951 (předchozí věž v pozadí ještě ve stavbě)

 • 09/5 Průběh povodní přes Ostravu Porubu (km 4,4 – 7,0) si po řadě odkladů v poslední době vynutil zkapacitnění koryta Porubky. Jeho průtočný profil bylo nejdříve nutno zbavit zárůstu vegetací

  09/5 Průběh povodní přes Ostravu Porubu (km 4,4 – 7,0) si po řadě odkladů v poslední době vynutil zkapacitnění koryta Porubky. Jeho průtočný profil bylo nejdříve nutno zbavit zárůstu vegetací

 • 09/6 V návaznosti na to bylo následně rozšířeno a pro zajištění směrové stability podle okolností opevněno (oba snímky v km 6,2 proti vodě)

  09/6 V návaznosti na to bylo následně rozšířeno a pro zajištění směrové stability podle okolností opevněno (oba snímky v km 6,2 proti vodě)

 • 09/7Střední a vegetací zapláštěný úsek toku přes houstnoucí zástavbu staré části Ostravy Poruby měl do nedávna nedostatečnou průtočnost, nepřesahující 5-letou vodu (km 5,8 po toku)

  09/7Střední a vegetací zapláštěný úsek toku přes houstnoucí zástavbu staré části Ostravy Poruby měl do nedávna nedostatečnou průtočnost, nepřesahující 5-letou vodu (km 5,8 po toku)

 • 09/8 Zkapacitnění Porubky přes intravilán probíhalo vesměs v její původní trase (v letech 2008 – 10), místy se neobešlo bez zásahu do okolních pozemků

  09/8 Zkapacitnění Porubky přes intravilán probíhalo vesměs v její původní trase (v letech 2008 – 10), místy se neobešlo bez zásahu do okolních pozemků

 • 09/9 Průtočnost koryta je po úpravě dimenzována na 20-letou vodu, součástí regulace bylo i doplnění doprovodných porostů v okolí (km 6,6, proti vodě)

  09/9 Průtočnost koryta je po úpravě dimenzována na 20-letou vodu, součástí regulace bylo i doplnění doprovodných porostů v okolí (km 6,6, proti vodě)

 • 09/10Upravený úsek Porubky v městské části Ostravy Poruby v místě souběhu s tramvajovou tratí do Kyjovic (km 6,1 – proti vodě)

  09/10Upravený úsek Porubky v městské části Ostravy Poruby v místě souběhu s tramvajovou tratí do Kyjovic (km 6,1 – proti vodě)

 • 09/11 V blízkosti konečné zastávky MHD Vřesinská existuje jez s pohyblivým vakovým hrazením (km 5,5); který slouží k zásobování Zámeckého rybníka

  09/11 V blízkosti konečné zastávky MHD „Vřesinská“ existuje jez s pohyblivým vakovým hrazením (km 5,5); který slouží k zásobování Zámeckého rybníka

 • 09/12 Upravený profil přes starou Porubu je opatřen jednostrannou pojížděnou bermou pro umožnění strojní údržby (km 5,0 – proti vodě)

  09/12 Upravený profil přes starou Porubu je opatřen jednostrannou pojížděnou bermou pro umožnění strojní údržby (km 5,0 – proti vodě)

 • 09/13 V méně exponovaném úseku podél Zámeckého rybníka se úpravní zásahy na Porubce většinou omezily jen na pročištění koryta od nánosů (nad km 4,6 - proti vodě)

  09/13 V méně exponovaném úseku podél Zámeckého rybníka se úpravní zásahy na Porubce většinou omezily jen na pročištění koryta od nánosů (nad km 4,6 - proti vodě)

 • 09/14Zkapacitnění s vytvořením jednostranné bermy bylo provedeno i přes městskou část Ostravy – Svinova (souběh ulice Nad Porubkou, km 2,1 – proti vodě)

  09/14Zkapacitnění s vytvořením jednostranné bermy bylo provedeno i přes městskou část Ostravy – Svinova (souběh ulice Nad Porubkou, km 2,1 – proti vodě)

 • 09/15 Jediným místem, kde došlo k přeložce toku do nové trasy, je úsek nad přemostěním horního zhlaví kolejiště železniční stanice Ostrava Svinov (km 1,0 – proti vodě)

  09/15 Jediným místem, kde došlo k přeložce toku do nové trasy, je úsek nad přemostěním horního zhlaví kolejiště železniční stanice Ostrava Svinov (km 1,0 – proti vodě)

 • 09/16 Ústí Porubky do Odry

  09/16 Ústí Porubky do Odry

Copyright © 2016 Povodí Odry, státní podnik | Všechna práva vyhrazena | www.pod.cz .