Mimořádná manipulace na Vodním díle Slezská Harta

Aktualita -

Mimořádná manipulace na Vodním díle Slezská Harta

11.01.2018

Zvýšená hladina vody na vodním díle Slezská Harta je zapříčiněna povolenou mimořádnou manipulací na základě vydaného rozhodnutí odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 13. 12. 2017 s č. j. MSK 162564/2017. 

Účelem této mimořádné manipulace je otestovat a prověřit stav zemního tělesa hráze tak, aby v případě nutnosti využít v budoucnu volný retenční prostor nádrže k tlumení povodní bylo vše v pořádku a maximálně bezpečné. V průběhu této manipulace jsou prováděny soubory měření a pozorování průběžně sledovaných veličin technickobezpečnostního dohledu nad tímto vodním dílem jak našimi pracovníky, tak pracovníky státního dohledu (Vodní díla - TBD, a. s.). Povinností našeho podniku samozřejmě je v případě nebezpečí výskytu zimní povodně snížit hladinu vody v nádrži na úroveň běžné maximální zásobní hladiny, která je v tomto zimním období na kótě 496,00 m n. m. Tato povinnost pramení z výše uvedeného rozhodnutí místně příslušného vodoprávního úřadu s tím, že nejzazší termín pro dosažení maximální zásobní hladiny v nádrži je 31. 3. 2018.