Obyvatelé Litultovic na Opavsku chrání proti velké vodě nově vybudovaná suchá nádrž Choltický

Aktualita

09.01.2020
Obyvatelé Litultovic na Opavsku chrání proti velké vodě nově vybudovaná suchá nádrž Choltický

Snížení povodňových průtoků, omezení odnosu splavenin a ochrana zástavby městyse Litultovice před negativními účinky povodňových průtoků způsobených přívalovými srážkami bylo důvodem výstavby suché nádrže Choltický. Celkový retenční objem nádrže je 96 150 m3 s plochou maximální hladiny 37 500 m2. Celkové stavební náklady činily necelých 37 mil. Kč, z toho dotace z programu Ministerstva zemědělství „Podpora prevence před povodněmi III“, byla ve výši 31,5 mil. Kč.

Investorem dokončené protipovodňové stavby Suchá nádrž Choltický, jejíž výstavba proběhla v období 11/2017 – 10/2019 a kolaudační souhlas byl vydán koncem roku 2019, je státní podnik Povodí Odry. Zhotovitelem stavby bylo Sdružení Suchá nádrž Choltický - Lesostavby – AQUASYS.

„Stavba suché nádrže zahrnovala zejména výstavbu ochranné homogenní sypané hráze, betonového sdruženého objektu, bezpečnostního přelivu, nouzového přelivu, systému pro měření a pozorování, úpravu přívodního a odpadního koryta a revitalizační úpravy v zátopě, které zahrnovaly vytvoření meandrujícího přírodě blízkého koryta včetně vybudování 5-ti tůní a výsadby doprovodné zeleně,“ informoval investiční ředitel státního podniku Povodí Odry Miroslav Janoviak a dodal: „K měření hladiny v nádrži je použit hladinový měřič pracující na principu bublinkového měření.“

Doba trvání povodňového průtoku povodňové vlny Q100 v profilu hráze činí cca 19 hodin při kulminaci 7,44 m3/s. Realizací suché nádrže se maximální průtok pod nádrží sníží na 1,8 m3/s, což odpovídá hodnotě průtoku v rozmezí Q1 až Q2 (jednoletá až dvouletá voda).

Zemní hráz má lichoběžníkový tvar se zakřivenou osou v podélném směru a s vodorovnou korunou. Od nejnižšího místa v údolí je hráz vysoká 6,7m, šířka koruny hráze je 4m a délka cca 203m. Sklon návodního líce je 1:3,5, vzdušní líc je ve sklonu 1:2,2. Koruna hráze je zpevněna komunikací. Nouzový přeliv je proveden v prostoru pravobřežního zavázání hráze jako opevněný lichoběžníkový průleh délky cca 30m, se šířkou ve dně 10m a sklony svahů 1:10. Koruna přelivu je 1m pod úrovní koruny hráze.

Sdružený objekt plní funkci výpustného a bezpečnostního zařízení. Je tvořen vtokovou částí, bezpečnostním přelivem s přepadovou šachtou a odpadní štolou. S korunou hráze je propojen ocelovou obslužnou lávkou. Vtoková část je tvořena vtokovou šachtou otevřenou směrem do nádrže. Spodní výpust je v úrovni dna nádrže a je hrazena nerezovým vřetenovým šoupátkem s ručním ovládáním. Tato výpust, bude při běžném provozu nádrže vždy otevřena. Přelivná hrana bezpečnostního přelivu je dlouhá 2 x 5m, šachta bezpečnostního přelivu má délku 5m, výšku cca 7,0m a šířku 2,0m. Na tuto šachtu navazuje odpadní štola celkové délky 28m, šířky 1,6m a výšky 2,0m, která byla navržena obdélníkového příčného průřezu tak, aby bezpečně převedla průtok 2 x Q100.