Aktualita - Připravujeme řešení jak ochránit občany v blízkosti řeky Petrůvky

Připravujeme řešení jak ochránit občany v blízkosti řeky Petrůvky

Letošní jarní povodneň opět potvrdila nutnost protipovodňových úprav na řece Petrůvce, která by ochránila zástavbu v rozsáhlém území obce Petrovice u Karviné, místní části Závada. Vodohospdáři připravují soubor souvisejících objektů s předpokládanými náklady ve výši 55 mil. Kč s termínem realizace po roce 2019.

Jedná se o soubor souvisejících stavebních objektů a podobjektů, které se vážou k výstavbě hlavní ochranné sypané zemní hráze kolem Petrůvky (dl. 1840m), k přeložce koryta Olšinky (dl. 614m), k výstavbě hrází kolem odvodňovacího příkopu, který odvádí vody z rybniční soustavy do řeky Olše (dl. 713m a 58m) a k jednoduchému zvýšení terénu pod železničním podjezdem tak, aby voda neproudila podjezdem do centrální části Závady. K uvedeným stavebním objektům patří také podobjekty jako odvodnění vzdušné paty hráze, terénní úpravy, úpravy komunikací včetně nutných přemostění a vyvolané přeložky inženýrských sítí.

Stavbou bude trvale dotčeno 93 pozemků a dočasně dotčeno 12 pozemků v k. ú. Závada nad Olší. Pouze 24 pozemků je v majetku obce nebo státu a ostatní jsou v majetku soukromých vlastníků nebo firem. Jednání s vlastníky pozemků potřebných pro výstavbu jsou zajišťována ve spolupráci s obcí Petrovice u Karviné.