Srpnový vodácký sjezd řeky Moravice nebude

Aktualita

12.08.2019
Srpnový vodácký sjezd řeky Moravice nebude

S uspořádáním srpnového vodáckého sjezdu Moravice v termínu 17. a 18. 8. 2019 vodohospodáři nesouhlasí vzhledem k tomu, že nebylo organizátory vodácké akce doloženo souhlasné stanovisko orgánu ochrany přírody k organizovanému sjezdu. Současně Vám sdělujeme, že pokud nedojde k zásadní změně ve stávajících odtokových poměrech, budeme z provozních důvodů dne 21. 9. 2019 po dobu 8 hodin provádět řízený proplach přívodní štoly na úpravnu vody v Podhradí. Tento proplach bude zajištěn provozem MVE Podhradí na její maximální hltnost (tj. cca 7,5 m3/s) a to z důvodu zajištění dobré kvality vody pro tuto úpravnu.

Dne 6. 6. 2019 se na státní podnik Povodí Odry obrátil Český rybářský svaz s žádostí o vydání zákazu vodáckých akcí na řekách Moravice a Ostravice v měsících květen, červen, červenec, srpen a září. K žádosti přiložil bakalářskou práci Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity a vyjádření Přírodovědné fakulty Ostravské univerzity. Ve své žádosti se odvolávají na § 5 a § 50 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a dle jejich názoru zde dochází k narušení rozmnožovací schopnosti a škodlivému zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů z důvodu vypouštění chladnější vody pro možnost konání vodáckých akcí. Na tuto žádost vodohospodáři z Povodí Odry Českému rybářskému svazu odpověděli dopisem, kde s ohledem na výskyt zvláště chráněných druhů v řece Moravici a tudíž z důvodu předběžné opatrnosti uvedli, že budou požadovat po organizátorech organizovaných vodáckých akcí v roce 2019 jejich projednání s orgány ochrany přírody. Toto vyjádření bylo organizátorům vodáckých akcí zasláno emailem 24. 7. 2019.