Vyhodnocení hydrologické situace

Aktualita

24.06.2020
Vyhodnocení hydrologické situace

Ve dnech 18. – 22. června proběhla v dílčím povodí Odry povodňová epizoda, která byla způsobena významnou srážkovou činností, kdy vypadly srážky v úhrnech až 245 mm (Beskydy – Lysá Hora), zasaženo bylo především povodí střední Odry po Ostravu, podhůří Beskyd a vlastní Beskydy a také Rychlebské hory a Jeseníky. Vlivem předchozího nasycení povodí a vysokých intenzit srážek došlo k vzestupu hladin vodních toků, byly dosaženy stupně povodňové aktivity (SPA), ve dvou profilech v povodí byly překročeny i 3.SPA.

Povodňová vlna měla dva vrcholy, první v noci na sobotu a druhý během neděle 21.6.2020. Průtoky v tocích kulminovaly na maximálně 2 – 5 letých vodách. Toky v hlavních profilech povodí kulminovaly následovně: Odra v Ostravě - Svinově na 169 a 187 m3/s (2-letá voda), Opava v Děhylově jen jednou kulminací pod 1-letou vodou kolem 90 m3/s, Ostravice v Ostravě na 175 a 260 m3/s (pod 2- letou vodou), Odra v Bohumíně na 348 (1-letá) a na 507 m3/s (2-letá voda), Olše ve Věřňovicích na 118 a 218 m3/s (1 až 2-letá voda). Nyní mají průtoky většinou klesající tendenci. Celkový srážkový úhrn za minulý týden od 17. 6. do 24. 6. 2020 činil 35 až 250 mm. Současné průtoky se na vodních tocích pohybují na úrovni 30 denních vod až 1 letých vod a uzávěrovým profilem Odra – Bohumín nyní protéká 205 m3/s. 

Všechny významné nádrže státního podniku Povodí Odry mají vysoký stupeň naplnění (99 až 100 % zásobního objemu) a oproti stavu k předchozímu týdnu došlo k naplnění všech zásobních prostor nádrží.

Manipulace na nádržích jsou prováděny podle aktualizovaného Manipulačního řádu Vodohospodářské soustavy povodí Odry a povolených mimořádných manipulací na soustavě nádrží. Situace je průběžně pečlivě monitorována a vyhodnocována. Hladiny v údolních nádržích se po transformaci povodňových průtoků nacházejí v ochranných prostorech a postupně dochází k řízenému prázdnění těchto prostorů s intenzitou podle vývoje situace v podpovodí jednotlivých nádrží.