Czech Polish Germany English

5. Seznam použitých zkratek

A1 kategorie surové vody
AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
AOX absorbovatelné org. vázané halogeny
AWB umělý vodní útvar
BS bilanční stav
C koncentrace látky v odpadních vodách
CIS Společná implementační strategie
COD celkový objem dotací
CLC databáze využití území CORINE Land Cover
CT celkové tržby
ČR Česká republika
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav
ČHP číslo hydrologického pořadí
ČIŽP Česká inspekce životního prostředí
ČOV čistírna odpadních vod
ČP Časový plán a program prací pro Plán oblasti povodí Odry
ČRS Český rybářský svaz
ČSÚ Český statistický úřad
DIBAVOD Digitální báze vodohospodářských dat
DMÚ digitální model území
D-O-L Dunaj-Odra-Labe
DDT dichlordifenyltrichlorethan
DPH daň z přidané hodnoty
DSP dokumentace pro stavební povolení
DUR dokumentace pro územní rozhodnutí
EHS Evropské hospodářské společenství
EIA Posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)
EK Evropská komise
EN ekonomické náklady
EO ekvivalentních obyvatel
EP ekologický potenciál
EPER Integrovaný registr znečištění
EQS Standardy environmentální kvality (Environmental quality standards)
ERÚ Energetický regulační úřad
ES Evropské společenství
EU Evropská unie
EVL evropsky významná lokalita
EVSK ekologicky významné segmenty krajiny
FS fond soudržnosti
FSv ČVUT stavební fakulta Českého učení technického
HB hrazení bystřin
HDP hrubý domácí produkt
HMWB silně ovlivněný vodní útvar
CHKO chráněná krajinná oblast
CHOPAV Chráněná území přirozené akumulace vod
ID identifikační číslo
ID VÚ identifikační číslo vodního útvaru
IBA významná ptačí území
IPPC Integrovaná prevence a omezování znečištění
ISVS Informační systémy veřejné správy
KHS krajská hygienická stanice
KO koupací oblast
KPÚ komplexní pozemkové úpravy
KVHP koncepce vodohospodářské politiky
LČR Lesy České republiky s. p.
LVS lesní vegetační stupně
Ma milion let
MA mapy v části A
MB mapy v části B
MC mapy v části C
MD mapy v části D
ME mapy v části E
MQ stanovený minimální průtok
MCS Mercalli, Cancani, Sieberg – stupnice intenzity zemětřesení
MKOOpZ Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním
MKSP Morfogenetický klasifikační systém půd
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj
MPK maximální přípustná koncentrace
MS - meze stavitelnosti
MSK Moravskoslezský kraj
MT mírně teplé oblasti
MVE malá vodní elektrárna
MZe Ministerstvo zemědělství
MZCHÚ maloplošná zvláště chráněná území
MŽP Ministerstvo životního prostředí
NATURA 2000 soustava chráněných území evropského významu
NPP národní přírodní památka
NPR národní přírodní rezervace
O1 – O4 kód výjimky
OECD klasifikace stojatých vod dle úživnosti
OKEČ odvětvová klasifikace odvětvových činností OPR
OPŽP Operační program Životního prostředí
OV odpadní vody
PAU polycyklické aromatické uhlovodíky
PČS přečerpávací stanice
PHP Plán hlavních povodí ČR
PO ptačí oblast
POd Povodí Odry
POP Plán oblasti povodí
POV povrchové vody
PP přírodní památka
PR přírodní rezervace
PRVK plán rozvoje vodovodů a kanalizací
pozemkový úřad
PZV podzemní vody
Q1 okamžitý průtok, který je dosažen nebo překročen průměrně 1 x za 1 rok, jednoletá voda
Q100 okamžitý průtok, který je dosažen nebo překročen průměrně1 x za 100 let; stoletá voda
Q330d průměrný 330ti denní průtok, který je dosažen nebo překročen během 330 dní v roce
Qa průměrný roční průtok
QMM minimální průměrný měsíční průtok
RS regulační směrnice
RPI regionální plán implementace směrnic EU
ŘSD Ředitelství silnic a dálnic
SEA Strategické posuzování životního prostředí (Strategic Environmental Assessment)
SESEZ systém evidence starých ekologických zátěží
SEZ staré ekologické zátěže
SF strukturální fond
SFEU strukturální fond EU
SFŽP ČR Státní fond životního prostředí ČR
SmVaK Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
SOP studie odtokových poměrů
SPŽP státní politika životního prostředí
SR státní rozpočet
ST studie
TA tabulka v části A
TB tabulka v části B
TBD technicko-bezpečnostní dohled
TC tabulka v části C
TKO technicko-komunální odpad
TOC celkový organický uhlík
TTP trvalé travní porosty
ÚČOV ústřední čistírna odpadních vod
UR územní rozhodnutí
ÚTP územně technický podklad
ÚSES územní systém ekologické stability
VaV výzkum a vývoj
VD vodní dílo
VKP významný krajinný prvek
VN vodní nádrž
VS věkový stupeň
vodní útvar
VÚV T.G.M., v.v.i. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
VT vodní tok
VZ vodní zákon
WFD Směrnice 2000/60/ES evropského parlamentu a rady
WMO Světová meteorologická organizace
WWF Světový fond na ochranu přírody
ZCHÚ zvláště chráněná území
ZPF zemědělský půdní fond
záplavové území
ZVHS Zemědělská vodohospodářská správa