Czech Polish Germany English
nahoru

7. Nejistoty a chybějící data - souhrn

Zpracování Plánu oblasti povodí Odry představovalo ucelený komplex činností, který byl do jisté míry ovlivněn následujícími faktory:

 • existencí a dostupností nutných vstupních dat
 • prověřenými a akceptovatelnými přístupy k řešení, metodickými postupy

Z hlediska výše uvedených faktorů je nezbytné definovat nejistoty a chybějící data, které zpracování Plánu provázely. Zde v této úvodní části se uvádí souhrnný přehled stěžejních nejistot a chybějících dat, jejichž odstranění, resp doplnění bude jedním ze stěžejních úkolů strategie pro první aktualizaci jak Plánu oblasti povodí Odry, tak plánů oblastí povodí v rámci České republiky obecně. Na konci každé z šesti ucelených částí POP Odry (A až F) je zařazena subkapitola „Nejistoty a chybějící data“, kde jsou tyto informace uvedeny podrobněji
Existence a dostupnost elementárních vstupních dat je určujícím předpokladem pro zpracování plánu oblasti povodí. V rámci pořízení chybějících dat v dalších plánovacích etapách se bude proto třeba zaměřit na zpřístupnění a doplnění dat v následujících okruzích:

 • údaje v evidenci o zdrojích surové vody využívané pro úpravu na vodu pitnou (nejsou kompletní, často chybí identifikace odběru nebo územní identifikace)
 • data pro kvantifikaci významných plošných vlivů (hodnoty dusíku vstupujícího do půdy ze zemědělského hospodaření, aplikace pesticidů, látek s obsahem fosforu, apod.)
 • podrobná data morfologie říční sítě (morfologické mapování)
 • dostupnost informací o připravovaných opatřeních (technické parametry, náklady apod.)
 • údaje sledované Českým statistickým úřadem pokud jde o jejich vztažení na jednotku oblasti povodí

Proces plánování v oblasti vod v České republice a zpracování 8 plánů oblastí povodí klade velké nároky na systémovou koordinaci zpracování, zejména na použití standardizovaných přístupů k řešení a metodických postupů. Na základě zkušeností ze zpracování prvních plánů oblastí je nezbytné některé z existujících přístupů k řešení modifikovat a v mnoha případech vypracovat zcela nové metodické postupy. Jedná se o následující okruhy:

 • Aktualizace/revize metodik pro charakterizaci oblastí povodí podle článku 5 WFD,
 • Aktualizace/revize metodiky hodnocení a klasifikace stavu ekologického potenciálu a přístupu k odhadu vlivu stavu VÚ na terestrické ekosystémy
 • Aktualizace/revize metodik pro návrh programu opatření, a pro odhad předpokládaného dopadu navrhovaných opatření včetně způsobu aplikace výjimek.
 • Metodika pro ekonomickou analýzu dle přílohy III. WFD zahrnující problematiku ekonomické efektivnosti, návratnosti a environmentálních nákladů.
 • Strategie zprůchodnění migračních bariér na tocích
 • Plán hlavních povodí (PHP)České republiky, schválený usnesením vlády České republiky ze dne 23.května 2007 č. 562, definuje ve své závazné části úkoly, které by měly být v Plánu oblasti povodí Odry splněny. V mnoha případech se jedná o úkoly, které je možné zodpovědně zpracovat až na základě koncepcí a strategií zpracovaných na centrální úrovni. Tyto významné koncepční dokumenty je vhodné řešit v rámci strategie aktualizace plánů v dalším období, jak jsou uvedeny v následující subkapitole..