Czech Polish Germany English
nahoru

8. Stručný návrh strategie pro první aktualizaci Plánu oblasti povodí Odry

I požadavek na přezkoumání a aktualizaci plánů oblastí povodí každých šest let ode dne jejich schválení, jak vyplývá z ustanovení článku 13 Rámcové směrnice a z § 25 zákona o vodách, vyžaduje určitou strategii pro jejich první aktualizaci. Jejím cílem je vytvoření podmínek pro:

 • úplné a včasné splnění požadavků Rámcové směrnice a souvisejících legislativních předpisů
 • koordinaci s aktivitami na mezinárodní a regionální úrovni s cílem sjednocení a aplikace společných postupů
 • koordinaci na horizontální úrovni tak, aby byla zajištěna jednotná příprava plánů oblastí povodí na celém území České republiky
 • koordinaci s ostatními resorty
 • zapojení veřejnosti do procesu plánování v oblasti vod

S přihlédnutím k výše uvedenému je třeba strategii postavit na:

 • jasném metodickém přístupu k plánování v oblasti vod v mezidobí let 2010-2015,
 • podpoře procesu plánování a jeho institucionálním a legislativním rámci
 • mezinárodní spolupráci s mezinárodní aspektem plánování v oblasti vod
 • zapojení veřejnosti do procesu plánování

Většina termínů pro splnění dílčích kroků vlastní aktualizace plánů oblastí povodí je specifikována již přímo v Rámcové směrnici. Zásadní podmínkou pro splnění termínů aktualizace je včasná realizace aktivit, jak jsou specifikována níže:

Návrh harmonogramu prací na 1. aktualizaci plánů oblastí povodí
Návrh harmonogramu prací na 1. aktualizaci plánů oblastí povodí

Návrh harmonogramu prací na 1. implementaci strategie pro aktualizaci plánů oblastí povodí
Návrh harmonogramu prací na 1. implementaci strategie pro aktualizaci plánů oblastí povodí Návrh harmonogramu prací na 1. implementaci strategie pro aktualizaci plánů oblastí povodí

Obsahově by rozpracování činnosti v uvedených okruzích mělo být zaměřeno následujícím způsobem:

Ad I.: Metodický přístup - revize a aktualizace metodik v procesu plánování:

 • Provedení analýzy metodik aplikovaných při tvorbě plánů oblastí povodí zejména v kontextu se společnou implementační strategií) vybraných členských zemí EU. Návrh metodik je třeba pro 1.aktualizaci POP upravit zejména v souvislosti článkem 5 Rámcové směrnice, a to pokud jde o:
  • metodiku pro revizi typologie a vymezení útvarů povrchových a podzemních vod
  • metodiku hodnocení významných vlivů a dopadů včetně hodnocení „ostatních“ vlivů a identifikace neznámých vlivů,
  • metodiku pro vymezení Chráněných území, určení jejich cílů a hodnocení jejich stavu
  • metodiku vymezení silně ovlivněných vodních útvarů (HMWB)
 • Aktualizace/revize metodiky hodnocení a klasifikace stavu (zahrnující hodnocení ekologického potenciálu a přístup k odhadu vlivu stavu VÚ na terestrické ekosystémy)
 • Aktualizace/revize metodik pro návrh programu opatření („cost-effectiveness analysis“), návrh přístupu k odhadu předpokládaného dopadu navrhovaných opatření („efektu opatření na eliminaci vlivů“), včetně způsobu aplikace výjimek.
 • Vypracování metodik týkajících se ochrany před povodněmi a vodní režim krajiny (kapitola D), tzn.
  • souhrn metodických pokynů, které vyplynou z implementace Povodňové směrnice
  • metodika pro hodnocení stavu příbřežní zóny a břehových a doprovodných porostů
  • metodický přístup k návrhu opatření v ploše povodí (ve vazbě na územní plánování, na strategie agronomického a lesnického charakteru )
 • Metodika pro ekonomickou analýzu dle přílohy III. Rámcové směrnice (problematika ekonomické efektivnosti, návratnosti, enviromentálních nákladů apod.)
 • Metodický přístup k integraci kombinovaného přístupu ke znečištění z bodových a difúzních zdrojů do procesu plánování v oblasti vod. Kombinovaný přístup bude zakomponován do hodnocení dopadů bodových a plošných zdrojů znečištění na stav vod, tak aby mohl být využit jako nástroj regulace znečištění dle článků 10 a 11 Rámcové směrnice.
 • Aktualizace/revize metodického přístupu k sestavení přehledu významných problémů nakládání s vodami (definice, terminologie, hodnocení a projednávání problémů nakládání s vodami na úrovni národní a mezinárodní).
 • Metodika přístupu k ochranným pásmům vodních zdrojů,
 • Jednotná struktura (osnova) zpracování plánu oblasti povodí

Na centrální úrovni je navíc potřeba zpracovat strategie, které se stanou podkladem pro návrh příslušných opatření v rámci aktualizovaných plánů oblastí povodí, konkrétně:

 • Strategie změny stávajícího vymezení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů
 • Strategie rozvoje vnitrozemské plavby v ČR
 • Strategie a koncepce kombinace přírodě blízkých protipovodňových, technických a revitalizačních opatření
 • Strategie migračního zprůchodnění vodních toků na území ČR

Ad II.: Podpora procesu plánování -institucionální a legislativní rámec plánování v oblasti vod zahrnuje následující aktivity:

 • Analýza stávajícího legislativního a institucionálního rámce pro proces plánování v kontextu požadavků Evropské Komise na transpozici a v kontextu potřeb procesu plánování
 • Novelizace prováděcích předpisů upravujících proces plánování v oblasti vod (případně Revize implementačního plánu). Návrh aktualizace charakterizace oblastí povodí dle čl.5
 • Zhodnocení legislativních podmínek pro realizaci a vynucování opatření plánů oblastí povodí. Východiskem prací bude stávající katalog opatření a návrhy programů opatření v plánech oblastí povodí.
 • Návrh legislativních úprav v souvislosti s realizací a vynucováním opatření POP
 • Integrace procesu plánování v oblasti vod s relevantními strategickými dokumenty a koncepcemi (národní, regionální, územní plánování – ZUR, KPÚ)
 • Monitoring - návrh koncepce zajištění monitoringu vod v ČR včetně legislativních úprav (včetně kompetencí, odpovědnosti a financování)

Ad III. : Mezinárodní spolupráce - mezinárodní aspekt plánování v oblasti vod, který zahrnuje následující aktivity:

 • Návrh koordinace přístupu ke sjednocení a aplikace společných postupů v rámci mezinárodních oblastí povodí
 • Návrh strategických cílů plánování v oblasti vod a přístup k jejich prosazení v rámci mezinárodních komisí a EU a institucionální zajištění prosazení národních strategických zájmů.

Ad IV.: Zapojení veřejnosti do procesu plánování

 • Aktualizace strategie zapojení veřejnosti (vyjasnění přístupu k nevládním organizacím,, významným uživatelům - včetně významných znečišťovatelů apod. ), zapojení výzkumných institucí případně vysokých škol do tvorby metodik, definování rolí pořizovatelů POP a krajských úřadů při tvorbě, projednávání a realizaci POP.
 • Návrh jednotného veřejného portálu pro jednotlivá Povodí a jejich povinných položek